Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info & Tools

BESPREKING VAN DE WIJZIGING VAN DE ORDONNANTIES "WATER" WAAROVER OP 24/12/2021 IS GESTEMD(MAART 2022)

Update in oktober 2022


.

De laatste wijziging van de "ordonnanties water" (ordonnanties van 20 oktober 2006 en 8 september 1994) werd op 24/12/2021 in het Brussels Parlement goedgekeurd en op 17/01/2022 gepubliceerd. De maatregelen zijn sinds 01/01/2022 in werking getreden.

Deze wijziging brengt een aantal belangrijke ontwikkelingen met zich mee op het vlak van de facturatie van het waterverbruik in het Brusselse Gewest, alsook op het vlak van de invordering van deze facturen. Dit zijn de belangrijkste veranderingen:

 • De ordonnantie voorziet in de afschaffing van het progressieve tarief dat rekening hield met het aantal verbruikte m³ en de samenstelling van het gezin. Dit wordt vervangen door een lineair tarief dat voor iedereen gelijk is.
 • De bijdrage aan het Sociaal Waterfonds wordt verhoogd van € 0,03/m³ tot € 0,05/m³.
 • Geschillen over waterverbruik kunnen voortaan worden voorgelegd aan de Geschillendienst van Brugel [1] die voordien alleen geschillen over gas en elektriciteit behandelde.
 • De facturatie geschiedt nog steeds op jaarbasis met driemaandelijkse of maandelijkse voorschotfacturen.
 • De ordonnantie voert een sociaal tarief in dat toegankelijk is voor alle BVT, d.w.z. begunstigden van de verhoogde tegemoetkoming toegekend door het ziekenfonds.
 • De betalingsfaciliteiten werden gestandaardiseerd en zijn vastgelegd in de ordonnantie.
 • Er zijn ook regels voorzien voor de invorderingsprocedure.
 • Ten slotte voorziet de ordonnantie in een verbod op afsluiting in geval van niet-betaling van facturen.

Dit zijn eerder positieve maatregelen op sociaal vlak, die van aard zijn om de gevolgen van de stijging van de waterprijs, die de komende jaren wordt verwacht, te compenseren (15% dit jaar, 4% in 2023 en vervolgens 2%). De tekst van de ordonnantie zelf is echter niet altijd even duidelijk en sommige punten zijn voor interpretatie vatbaar. Wij hebben dan ook contact opgenomen met Vivaqua om u een analyse van deze nieuwe maatregelen te kunnen geven, die zo goed mogelijk weergeeft hoe deze in de praktijk zullen worden toegepast.

Dit zijn de belangrijkste aandachtspunten met betrekking tot schuldbemiddeling:

Een beknoptere overzicht van de betalingsplannen en de invorderingsprocedure is HIER beschikbaar

1. Het sociaal tarief (art. 6 tot wijziging van art. 38/1 §1 van de ordonnantie van 20 oktober 2006))

Het sociaal tarief is een jaarlijkse sociale tegemoetkoming in de waterprijs voor elk huishouden waarvan ten minste één lid op 1 januari van het lopende jaar het BVT-statuut geniet (27% van de Brusselse gezinnen). Als zij dit statuut in de loop van het jaar verkrijgen, wordt het sociaal tarief pas vanaf het volgende jaar toegekend. Het sociaal tarief wordt automatisch toegekend, maar de manier waarop er gebruik van kan worden gemaakt, verschilt naar gelang van het type meter.

 • In het geval van een individuele meter : de tussenkomst wordt afgetrokken van de factuur
 • In het geval van een collectieve meter (2/3 van de Brusselse gezinnen) : De tussenkomst wordt pas gestort op de rekening van de begunstigden na inzending van een formulier dat jaarlijks moet worden vernieuwd. Dit staat los van de betaling van de factuur.

Haar bedrag :36,00€ + 30,00€ per extra persoon in het huishouden (te bevestigen) 6€ per huishouden + 30€ per lid van het huishouden

Update in oktober 2022:
Ten slotte wordt de interventie niet langer van de rekening afgetrokken, maar door VIVAQUA op de rekening van de begunstigden gestort. Om dit rekeningnummer te kennen, zal tussen 10 en 20 oktober aan alle bekende begunstigden een brief worden gestuurd en zij zullen dit zelf vóór 31/12 aan VIVAQUA moeten meedelen met het oog op terugzending van de post of geen internet. Wie geen brief heeft ontvangen, kan contact opnemen met VIVAQUA op 0800/62 168.
Zie voor meer informatie hun brochure over dit onderwerp:

Sociale tussenkomst WATER

.

Er zij opgemerkt dat de ordonnantie ook voorziet in een verlaagd tarief in geval van lekkage. Het lek moet echter niet alleen worden aangetoond, maar ook aanleiding geven tot een verbruik dat ten minste tweemaal zo hoog is als het normale verbruik.

 • Volumes die 2 tot 4 maal het normale verbruik overschrijden, zullen worden gefactureerd aan 50% van het tarief.
 • Volumes die 4 maal het normale verbruik overschrijden, zullen worden gefactureerd aan 10% van het tarief.

In het geval van een collectieve meter zal het toch mogelijk zijn om van deze kortingen te genieten op basis van de meterstanden opgenomen met een doorstroommeter, op voorwaarde dat deze wordt uitgelezen door een professionele derde partij (bv. Techem of Ista).

2. Gestandaardiseerde betalingsfaciliteiten (art. 6 tot wijziging van art. 38/1 §2 van de ordonnantie van 20 oktober 2006)

Volgens de nieuwe ordonnantie kunnen 2 soorten afbetalingsplannen worden aangevraagd :

 • Het GESTANDAARDISEERD afbetalingsplan, waarbij de schuld in maximaal 12 maanden wordt afgelost en dat automatisch [2] zal worden aanvaard. Deze termijn begint te lopen vanaf de aanvaarding van het afbetalingsplan door Vivaqua. Het plan moet binnen de 10 dagen na ontvangst van de aanvraag worden aanvaard. De eerste betaling moet dan binnen de 30 dagen worden uitgevoerd. Dit type plan kan worden aangevraagd tot aan de ontvangst van de dagvaarding.
 • Het REDELIJK afbetalingsplan, waarbij de schuld in maximaal 18 maanden kan worden afgelost. De aanvraag hiertoe kan geweigerd worden indien een vorige factuur niet werd betaald en ten minste 3 betaaltermijnen niet werden gerespecteerd. De termijn begint te lopen vanaf de aanvaarding van het afbetalingsplan, die moet plaatsvinden binnen de 10 dagen na ontvangst van de aanvraag. De eerste betaling moet dan binnen 30 dagen worden uitgevoerd. Dit type plan kan worden aangevraagd tot aan de ontvangst van de dagvaarding.
  Opgelet: als de aanvraag uitgaat van een OCMW of een erkende dienst voor schuldbemiddeling, dan kan VIVAQUA het redelijk afbetalingsplan niet weigeren, en kan de aanvraag daartoe zelfs na een dagvaarding nog worden ingediend, zolang de deurwaarder de dagvaarding nog niet heeft betekend.

Indien een schuldenaar er niet in slaagt om een afbetalingsplan over 18 maanden voor te stellen zonder zijn menselijke waardigheid in gevaar te brengen, kan hij lagere maandaflossingen voorstellen, maar de betaling van het resterende bedrag zal dan moeten worden aangevraagd bij het Sociaal Waterfonds.

In geval van oververbruik (50% meer dan het voorgaande jaar) kan een afbetalingsplan van maximaal 60 maanden worden aangevraagd aan de voorwaarden van het gestandaardiseerde afbetalingsplan (d.w.z. zonder dat Vivaqua dit kan weigeren en met een minimum aan formaliteiten).

Opgelet: indien drie betaaltermijnen niet worden nagekomen, kan Vivaqua een ingebrekestelling versturen om het afbetalingsplan te annuleren en de gerechtelijke procedure te hervatten.

3. Een gereglementeerde invorderingsprocedure (art. 10 tot wijziging van art. 4 van de ordonnantie van 8 september 1994))

De nieuwe ordonnantie legt een tarief vast van € 5,00 per betalingsherinnering en € 10,00 per ingebrekestelling met een maximum van € 50,00 in de minnelijke fase. (De dagvaarding is hier niet inbegrepen). Opgelet: dit tarief kan jaarlijks op 1 januari worden geïndexeerd volgens het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Dit is hoe de procedure zou verlopen:

 • Vivaqua stuurt haar jaarlijkse factuur die binnen de 30 dagen (in plaats van 15 dagen zoals voorheen) betaald moet worden, in het door de gebruiker gewenste formaat (papier of digitaal).
 • Als deze factuur 15 dagen na de vervaldatum onbetaald is gebleven, stuurt Vivaqua een herinnering in hetzelfde formaat als de factuur. Op deze herinnering moet binnen de 15 dagen een betaling volgen.
 • Bij het uitblijven van een betaling 15 dagen na deze nieuwe betaaltermijn, zal Vivaqua per post een ingebrekestelling sturen. Op deze ingebrekestelling moet binnen de 15 dagen een betaling volgen.
 • Blijft ook nu nog een reactie uit, dan stuurt Vivaqua een brief naar de klant waarin staat dat zij het OCMW op de hoogte zullen brengen. Het OCMW krijgt 2 maanden de tijd om een oplossing te vinden. Eens deze termijn verstreken, kan een dagvaarding volgen.
4. Verbod op afsluitingen (artikel 6 tot wijziging van art. 38/1, §3 van de ordonnantie van 20 oktober 2006))

De ordonnantie voert een verbod in op afsluiting in geval van waterverbruik voor huishoudelijke doeleinden.

De ordonnantie laat het aan de regering over om de bijzondere gevallen vast te stellen waarin alsnog een afsluiting kan worden aangevraagd, maar deze kan nooit het gevolg zijn van een betalingsachterstand. Volgens de toelichting moet toestemming tot afsluiting worden gegeven indien de klant hierom vraagt, in geval van overmacht, bij politiebevel of indien het verbruik geschiedt in het kader van een commerciële activiteit. In afwachting van dit besluit is het verbod nog niet van kracht, maar afsluitingen blijven sowieso nog steeds verboden van 1 juli tot en met 31 augustus en van 1 november tot en met 31 maart.

Overige Informatie

Vivaqua heeft ons meegedeeld dat zij werken aan de implementatie van een nieuw informaticasysteem waarmee maandelijkse facturen per post of digitaal via een ander platform dan DOCCLE kunnen worden verzonden, indien de gebruiker daarom vraagt. Dit nieuwe systeem zal ook een unieke en herbruikbare mededeling genereren zodat doorlopende opdrachten kunnen aangemaakt worden, wat nu nog niet het geval is.

[1https://www.litigesenergie.brussels/nl_BE/

[2Er zal waarschijnlijk een standaardformulier moeten worden ingevuld, maar dit is nog niet ingevoerd.

Agenda

 • Event Steunpunt
 • Event partner
 • Opleiding

Nieuwsbrief