Mars 2015

La Gazette des médiateurs

De krant maart 2015

Nieuws uit de sector in Brussel

  • Het Brussels armoederapport 2014 en schuldoverlast

Het Brusselse armoederapport 2014 heeft dit jaar als thema : "Vrouwen, bestaansonzekerheid en armoede in het Brussels Gewest" en is beschikbaar op de website van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel-Hoofdstad.

Ons bijdrage bevindt zich in het onderdeel Gekruiste blikken op blz. 15

PDF - 7.5 Mo
armoede rapport - gekruiste blikken 2014

Let op !

  • Hoe een verzoekschrift tot collectieve schuldenregeling correct invullen ?

Naar aanleiding van de ontmoeting van 9 maart tussen de leden van de stuurgroep en 4 rechters van de Arbeidsrechtbank, verantwoordelijk voor de collectieve schuldenregeling, vindt u in bijlage enkele aanbevelingen voor het opstellen van een verzoekschrift tot collectieve schuldenregeling.

PDF - 344.4 ko

Juridische actualiteit in het kort

Consumentenkrediet : De overdracht van vordering stuit de verjaring niet. De ontstentenis van verzet tegen de overdracht kan niet worden gelijkgesteld met een stilzwijgende erkenning

De ombudsman van de banken heeft een bijzonder interessant advies uitgebracht inzake de verjaring van een vordering uit hoofde van een consumentenkrediet.

Volgens de ombudsman van de banken, die zich beroept op een arrest van het Hof van cassatie van 29 november 2013, wordt de verjaringstermijn niet gestuit door betalingen ontvangen via een overdracht van vordering waartegen de schuldenaar geen verzet heeft aangetekend. De ontstentenis van verzet tegen de overdracht kan niet worden gelijkgesteld met een stilzwijgende erkenning.

De feiten

In juli 1989 ontleent een koppel 450.000 BEF (11.155€) bij een kredietinstelling. Deze laatste is gewaarborgd door een overdracht van vorderingen.
De lening wordt in januari 1990 verbroken op grond van de niet-betaling van de maandelijkse aflossingen. In diezelfde periode gaat het koppel uit elkaar en de lenende instelling betekent de overdracht van vordering aan de werkloosheidskas van mijnheer.

Ingevolge de kennisgeving van de overdracht van vordering worden regelmatig inhoudingen verricht op de sociale uitkeringen van mijnheer, die worden doorgestort aan de kredietinstelling.
De laatste inhouding vindt plaats in oktober 2013. Tussen 1990 en 2013 worden inhoudingen geïnd voor een totaal bedrag van 8.619,34€.

In 2014, na de stopzetting van de inhoudingen, neemt de lener contact op met mijnheer om een terugbetalingsplan overeen te komen van 5 EUR/maand. Dit plan wordt door mijnheer verworpen omdat zijn financiële situatie hem niet toelaat om hiervoor enig vrij besteedbaar inkomen vrij te maken.

Mijnheer wendt zich tot de ombudsman van de banken om te trachten een oplossing te vinden.

De beslissing van de OMBUDSMAN

De ombudsman is, in tegenstelling tot de kredietinstelling, van oordeel dat de vordering verjaard is sinds 28 juli 2008 en dat zij bijgevolg niet langer opeisbaar is.

De ombudsman sluit zich immers niet aan bij de stelling van de lener, volgens dewelke de verjaringstermijn zou zijn gestuit door de betalingen die werden bekomen via de overdracht van vordering waartegen mijnheer zich niet heeft verzet. Ter herinnering, een door de schuldenaar gedane erkenning van schuld is een reden voor stuiting van de verjaring krachtens artikel 2248 van het Burgerlijk Wetboek.

Volgens de ombudsman kan uit het feit dat mijnheer geen verzet heeft aangetekend tegen de overdracht van vordering niet worden afgeleid dat hij afstand heeft gedaan van zijn recht om zich te beroepen op de verjaring, noch dat hij de schuld heeft erkend.

Immers, zowel de afstand van verjaring als de erkenning van schuld moeten voortvloeien uit een vaststaand feit dat op geen enkele andere manier kan worden geïnterpreteerd dan, hetzij het afstand doen van de verjaring, hetzij het erkennen van de schuld met kennis van zaken. (Zie het arrest van het Hof van cassatie van 29 november 2013, beschikbaar op juridat)

In deze zaak vloeiden de betalingen evenwel voort uit een dwangmaatregel (= de overdracht van vordering) die gedurende bijna 18 jaar werd uitgeoefend en die ook na 28 juli 2008 op dezelfde wijze bleef voortduren. De verrichte betalingen kunnen dan ook niet worden beschouwd als zijnde een erkenning van schuld en de ontstentenis van verzet kan niet worden gelijkgesteld met een stilzwijgende erkenning. De afwezigheid van reactie van mijnheer kan worden verklaard door onwetendheid, nalatigheid of verzuim vanwege de schuldenaar. Ze zou zelfs kunnen worden verklaard door de vrees voor gerechtelijke vervolgingen die als gevolg van wanbetaling tegen hem hadden kunnen worden ingesteld.

Een volledig overzicht van het advies vindt u hier (enkel beschikbaar in het Frans).

Voor u gelezen ! Voor u bekeken !

  • Strijd tegen schuldoverlast van particulieren in Frankrijk tot mislukken gedoemd ?

Interpellerend artikel van de socioloog Richard Gaillard die de lacunes (en zelfs de totale ondoeltreffendheid ) in de methodes om schuldoverlast in Frankrijk te bestrijden in de kijker zet. Een breedvoerige kritische studie die volledig toepasselijk is op ons Belgisch systeem !

Dit document bestaat enkel in het Frans.

PDF - 324.7 ko
Echec annoncé ... de Richard Gaillard 2014

Contact

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question, commentaire, remarque, suggestion à l’adresse mail info@mediationdedettes.be.