Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info & Tools

Goederen die niet in beslag kunnen worden genomen (AUGUSTUS 2014)

Bepaalde goederen kunnen niet in beslag worden genomen (artikel 1408 tot 1410 van het Gerechtelijk Wetboek)

1. De niet voor beslag vatbare meubelen

Het betreft:
• het strikt vitale minimum
• goederen die onontbeerlijk zijn voor de uitoefening van het beroep van de beslagene ten belope van 2.500 EUR geschat op de dag van de inbeslagname (en niet de aankoopprijs) en naar keuze van de beslagene.
• voorwerpen dienend voor de uitoefening van de godsdienst.
• voedingswaren en brandstof voor het hele gezin gedurende een maand, een koe, of twaalf schapen of geiten, naar keuze van de beslagene, alsmede een varken en vierentwintig dieren van de hoenderhof, met het stro, voeder en graan, nodig voor het strooisel en de voeding van dat vee gedurende één maand.

Over welke verweermiddelen beschikt men indien de deurwaarder goederen in beslag genomen heeft die daarvoor niet in aanmerking komen?

- de schuldenaar moet zijn opmerkingen op het ogenblik van de inbeslagname kenbaar maken. De deurwaarder is verplicht nota te nemen van de betwistingen in het proces verbaal van de inbeslagname.

- indien de schuldenaar niet aanwezig was of gedurende de inbeslagname geen opmerkingen maakte, heeft hij nog 5 dagen vanaf de betekening van de acte van inbeslagname.

- de deurwaarder moet dan binnen de 15 dagen een afschrift van het proces verbaal neerleggen bij de griffie van inbeslagnames. De beslagrechter roept vervolgens beide partijen op en hakt de knoop door.

2. Meubilair dat aan een derde toebehoort

Het valt voor dat de deurwaarder goederen in beslag neemt die aan derden toebehoren (familieleden die een meubel ter beschikking van de schuldenaar stelden, gemeubelde woningen, enz.) Indien de schuldenaar een dokument of elk ander bewijsstuk kan voorleggen dat onbetwistbaar bewijst dat de goederen hem niet toebehoren mag de deurwaarder ze niet in beslag nemen. Wanneer, daarentegen, bewijsstukken verdacht voorkomen zal de deurwaarder de inbeslagname doorvoeren.
Benodigde bewijsstukken die het eigendom aantonen kunnen varieren: notariële acten, facturen, fotos, zelfs eenvoudige vermoedens kunnen voorgelegd worden indien ze geloofwaardig genoeg zijn.

Welke verweermiddelen heeft men?

- Indien de schuldenaar beschikt over doorslaggevende documenten (PV van minnelijke verkoop aan derden, opgesteld door een ander deurwaarder, notariële verkoopacte, geregistreerd huurcontract,...) moet hij ze zo snel mogelijk overmaken aan de deurwaarder, gedurende de inbeslagname, per briefwisseling.

- Indien de deurwaarder weigert de documenten in beschouwing te nemen omdat hij ze twijfelachtig acht, kan enkel de eigenaar van de goederen een terugvordering inleiden voor de beslagrechter. Deze procedure, ingeleid door een dagvaarding vereist de tussenkomst van een advocaat. De rechter zal de bewijsstukken beoordelen op hun waarde om het eigendomsrecht vast te stellen

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief