Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info & Tools

Het roerend beslag

De uitvoering van het roerend beslag is een ingrijpende handeling aangezien ze kan leiden tot de verkoop van de eigendommen van de schuldenaar.

Welke zijn de belangrijke stappen van deze procedure?

1. Om te kunnen overgaan tot inbeslagname moet de schuldeiser in het bezit zijn van een akte van uitvoerbaarheid

Dit document is onontbeerlijk en geeft de schuldeiser het recht om zich te doen betalen. Deze akte kan bestaan uit:

  • Een vonnis dat de schuldenaar veroordeelt een bedrag te betalen. Dit vonnis moet betekend worden, met andere woorden: ter kennis gebracht van de schuldenaar door tussenkomst van een deurwaarder.
  • Een notariële acte die een schuld vaststelt (hypothecair krediet, scheidingsovereenkomst met onderlinge instemming,?)
  • Een dwangbevel uitgaande van de fiscale administratie.
  • De uitvoering van het beslag verloopt daaropvolgend via verscheidene deurwaardersaktes.

2. Het bevelschrift tot betaling

Dit is de laatste officiële verwittiging aan het adres van de schuldenaar.

Welke zijn de verweermiddelen?
1. Wanneer het beslag een gevolg is van een vonnis, wordt het bevelschrift tot betaling dikwijls vergezeld door de betekening van het vonnis. Indien de termijn nog niet verstreken is heeft de schuldenaar nog de mogelijkheid beroep aan te tekenen (indien het vonnis bij verstek uitgesproken werd, met andere woorden: in zijn afwezigheid).
De schuldenaar kan dan aan de rechter vragen zijn beslissing te herzien of hem betalingsfaciliteiten laten toekennen.
2. Indien de termijn om beroep aan te tekenen verstreken is kan de schuldenaar nog een inbeslagname verhinderen door ofwel met de deurwaarder contact op te nemen of door de schuldeiser een terugbetalingplan voor te leggen. Voor meerdere informatie met betrekking tot de minnelijke onderhandelingen met de schuldeisers, klik hier.

3. Het beslag op het meubilair

Dit kan toegepast worden 24 uren na het bevelschrift. In de praktijk verloopt er meestal meer tijd.
De deurwaarder zal zich dan onaangekondigd bij de schuldenaar aanbieden, in gezelschap van een slotenmaker (mocht deze afwezig zijn) en een getuige.

Het heeft geen zin zich te verzetten tegen een inbeslagname. De deurwaarder kan zich laten bijstaan door de politie om toegang tot de ruimte te verkrijgen.

De deurwaarder maakt een lijst op van de goederen die in aanmerking komen om verkocht te worden in een proces verbaal. Deze lijst moet de exacte omschrijving bevatten van de in beslag genomen voorwerpen.

De voorwerpen worden onbeschikbaar voor de schuldenaar, dit betekent dat hij ze niet meer mag verkopen noch verplaatsen op straffe van gerechtelijke vervolgingen.

Het proces verbaal wordt overgemaakt aan de beslagene. Het bevat eveneens de datum en de plaats waar de verkoop zal plaatshebben.

4. De verkoop van het meubilair

De verkoop mag slechts ten vroegste één maand na de inbeslagname plaatsvinden en moet drie werkdagen voordien aangekondigd worden door middel van een affiche. Sinds de wet van 7 mei 1999 wordt dit affiche niet meer buiten aangebracht maar overgemaakt aan de schuldenaar door de deurwaarder.

Welke zijn de verweermiddelen?
1. Op ieder moment dat de procedure lopende is mag de schuldenaar uiteraard een betalingsplan voorstellen aan de deurwaarder of de schuldeiser.
2. De schuldenaar mag ook een minnelijke verkoop aan de deurwaarder voorstellen, wat hem een openbare verkoop zal besparen. De in beslag genomen goederen kunnen dan door de schuldenaar zelf aangekocht worden of door derden. De aanvraag moet gebeuren binnen de 10 dagen volgend op de betekening van het beslagexploot (ofwel laat de schuldenaar zijn voorstellen acteren in het proces verbaal van beslagname, ofwel laat hij zijn voorstellen per aangetekende post aan de deurwaarder bezorgen).
5. Uitstel van de verkoopdatum:
Indien de verkoopdatum uitgesteld wordt zal de schuldenaar op de hoogte gebracht worden (betekening).
Voorbeeld: Er wordt een regeling gevonden met de deurwaarder net voor de vastgelegde verkoopdatum van het meubilair die dus niet plaatsvindt. Indien de schuldenaar het overeengekomen terugbetalingplan niet nakomt zal de deurwaarder een nieuwe dag vastleggen en de schuldenaar ervan op de hoogte brengen.

6. De betalingsvoorstellen

De voorstellen naar de schuldeiser:
Op elk ogenblik mag de schuldenaar een betalingsplan aan de schuldeiser of de deurwaarder voorleggen. Er dient de nadruk op gelegd dat de schuldeiser niet verplicht is dit te aanvaarden. Enkel duidelijk onrechtmatige houdingen worden door de rechtspraak bestraft.

Moet men zich wenden tot de deurwaarder of rechtstreeks tot de schuldeiser?
De deurwaarder heeft volmacht gekregen van de schuldeiser. Dit wil zeggen dat hij de mening van de schuldeiser zal vragen in geval van een betalingsvoorstel.

Niettemin wijst de praktijkervaring uit dat de schuldeiser aan de deurwaarder de vrijheid laat de voorstellen te aanvaarden of te weigeren in geval er voorstellen gedaan worden wanneer de procedure lopende is. De deurwaarder wordt daardoor de begunstigde onderhandelingspartner. Het blijft ondanks alles steeds mogelijk om zijn voorstellen rechtstreeks aan de schuldeiser over te maken, met inachtneming er de deurwaarder steeds van op de hoogte te houden (door hem een afschrift van de briefwisseling te bezorgen).

Gezien de ernst van de procedure is het raadzaam om schriftelijk of ten minste schriftelijke bevestiging te bezorgen van hetgeen er overeengekomen werd aan de telefoon.

Aanvraag van termijnen en uitstellen aan de beslagrechter: twee gevallen kunnen zich voordoen:
1. Wanneer het beslag gebaseerd is op een vonnis zal de beslagrechter geen termijnen en uitstellen (betalingsplan) meer kunnen verlenen. Men beschouwt dat de schuldenaar reeds de kans gehad heeft zijn voorstellen kenbaar te maken aan de eerste rechter.
2. Wanner het beslag gebaseerd is op een bewijsstuk dat geen vonnis is (bevelschrift, notariële akte, enz?) zal de schuldeiser termijnen en uitstellen kunnen vragen aan de beslagrechter door zijn verzoek binnen de 15 dagen van het bevelschrift tot betaling in te dienen of, indien er geen bevelschrift is, vanaf de eerste daad van inbeslagname.

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief