Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info & Tools

De wet betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument

Incassobureaus zijn ondernemingen waarop bepaalde schuldeisers beroep doen om hun schuldvordering te recupereren.

Door vast te stellen dat er veel misbruiken bestaan bij bepaalde incassobureaus heeft de wetgever het privé-leven van de schuldenaars willen beschermen door vast te leggen welke kosten door deze bedrijven mogen aangerekend woorden en door de incassobureaus aan controle te onderwerpen.

In het kader van de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument (in voege getreden op 1 juli 2003) wordt iedere gedraging of praktijk die het privé-leven van de consument schendt of hem kan misleiden, alsook iedere gedraging of praktijk die een inbreuk maakt op zijn menselijke waardigheid, verboden.

Worden in het bijzonder verboden:

 1. elk geschrift dat, of elke gedraging die ertoe strekt verwarring te creëren omtrent de hoedanigheid van de persoon van wie het uitgaat, zoals in het bijzonder het geschrift dat verkeerdelijk laat uitschijnen dat het om een document gaat dat uitgaat van een gerechtelijke overheid, een ministerieel ambtenaar of een advocaat;
 2. elke mededeling die onjuiste juridische bedreigingen bevat, of die onjuiste inlichtingen over de gevolgen van een wanbetaling bevat;
 3. elke vermelding op een omslag waaruit blijkt dat de briefwisseling de invordering van een schuld betreft;
 4. de inning van niet voorziene of niet wettelijk toegestane bedragen;
 5. de stappen die worden ondernomen bij de buren, de familie of de werkgever van de schuldenaar. Onder stappen wordt onder meer verstaan elke mededeling van inlichtingen of elke vraag om inlichtingen die verband houdt met de schuldvordering of met de solvabiliteit van de schuldenaar, onverminderd de handelingen gesteld in het raam van wettelijke inningprocedures;
 6. de invordering of poging tot invordering bij een persoon die niet de schuldenaar is;
 7. iedere poging tot inning in aanwezigheid van een derde, behalve wanneer dit gebeurt met instemming van de schuldenaar;
 8. alle stappen om de schuldenaar een wisselbrief te doen ondertekenen of om een overdracht van vordering of een schuldbekentenis te eisen;
 9. het belagen van de schuldenaar, die uitdrukkelijk en gemotiveerd heeft te kennen gegeven de schuld te betwisten;
 10. de telefonische oproepen en de huisbezoeken tussen tweeëntwintig uur en acht uur.

Agenda

 • Event Steunpunt
 • Event partner
 • Opleiding

Nieuwsbrief