Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Federatie

Kritisch advies bij de nieuwe oplossingen en initiatieven om de overmatige schuldenlast bij particulieren een halt toe te roepen

09/09/2021

Te veel mensen in België hebben een te laag inkomen en maken noodgedwongen schulden om in hun levensonderhoud te voorzien. Door COVID is die situatie er alleen erger op geworden.
Mensen met schulden kunnen in ons land gratis terecht bij de erkende instellingen voor schuldbemiddeling, die een integrale benadering hanteren (juridisch én hulpverlenend). Daarnaast zijn in het schuldenlandschap ook invorderaars actief, zoals gerechtsdeurwaarders, advocaten en incassobureaus. Uit die hoek kwam het voorbije jaar een reeks voorstellen over de aanpak van schuldoverlast voor particulieren. Het ging meer bepaald over drie soorten initiatieven:

  • Organisaties die een ‘certificaat’ ontwikkelen voor ethische invorderaars
  • Gerechtsdeurwaarders en advocaten die een minnelijke schuldbemiddeling aanbieden
  • Initiatieven om nieuwe ‘digitale platformen’ op te richten

Het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding, het Observatorium Krediet en Schuldenlast, vzw SAM en het Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest reageren in deze nota gezamenlijk op die nieuwe voorstellen.

We staan uiteraard achter het principe om hoge gerechtskosten en uitvoeringskosten te vermijden door al in een vroeg stadium in te grijpen. In deze nota lichten we echter toe dat veel van deze initiatieven toch problematisch zijn: meestal bieden ze onvoldoende structurele oplossingen, zijn ze geen waardig alternatief voor praktijken die al bestaan, of garanderen ze onvoldoende de grondrechten van de schuldenaar. Ze creëren als het ware een nieuwe businessmodel zonder de bestaande misbruiken bij invordering aan te pakken.

Veel sociale organisaties hebben er vóór ons al op gewezen: de eerste prioriteit in de strijd tegen schuldoverlast is een structurele oplossing voor de armoedeproblematiek. Er is nood aan het voorkomen van schuldenspiralen bij particulieren, veel meer dan aan de ontwikkeling van nieuwe instrumenten. Tegelijk is het belangrijk de opeenstapeling van onnodige inningskosten te bestrijden}

.

We dringen erop aan om het hele incassosysteem in ons land te herzien en te moderniseren. Daartoe zijn de voorbije jaren heel wat wetsvoorstellen ingediend, maar een alomvattende hervorming laat op zich wachten.

Tegelijk adviseren we om alvast een aantal urgente noden te verhelpen door bestaande praktijken bij te sturen. Dat kan op vier vlakken:

  • Maak een einde aan de praktijk van het herhaald uitvoerend beslag op roerende goederen
  • Stop het invorderen bij mensen zonder terugbetalingscapaciteit
  • Zorg voor een afdwingbare reglementering op sectorniveau voor een meer ethische invordering
  • Geef de diensten schuldbemiddeling meer middelen en slagkracht

De volledige tekst van het advies (13 bladzijden) is HIER beschikbaar

Kritisch advies 2021

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief