Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info & Tools

Het LOONOVERDRACHT (AUGUSTUS 2014)

Loonoverdracht wordt zeer veel gebruikt bij kredietverleningen. Het merendeel van de kredieten worden vergezeld van een acte van loonoverdracht.

Door het ondertekenen van deze acte geeft de verbruiker de schuldeiser de toelating om rechtstreeks de achterstallen te innen op het voor beslag vatbare gedeelte van het salaris en dit zonder dat er op voorhand een vonnis nodig is.

Deze overdracht kan plaatsvinden zodra de schuldenaar zijn betalingen niet meer nakomt.
De lener zal dus het salaris, de eindejaarspremie en het vakantiegeld invorderen, rekening houdend met het voor beslag vatbare gedeelte. Voor meerdere inlichtingen met betrekking tot niet voor beslag vatbare inkomsten, klik hier.

Zelfs al lijkt het er op, de loonoverdracht is geen beslag.

Door de wet in acht te nemen formaliteiten

Vooraleer over te gaan tot overdracht moet de lener de schuldenaar op de hoogte brengen van zijn voornemens. Deze laatste verwittiging moet verplichtend per aangetekende brief of door een deurwaarder gedaan worden.

De werkgever moet eveneens een afschrift ontvangen van deze brief.

Beroep aantekenen tegen loonoverdracht

Hieronder vindt u een typebrief om beroep aan te tekenen tegen loonoverdracht.

1. Wanneer beroep aantekenen tegen loonoverdracht?

Teneinde de loonoverdracht te verhinderen moet de verbruiker die wenst te reageren dit bij voorkeur 10 dagen na de betekening door de lener doen. Het is echter mogelijk beroep aan te tekenen gedurende de hele looptijd van de loonsoverdracht. Het beroep zal slecht van toepassing zijn voor de toekomst. De reeds gestorte bedragen blijven eigendom van de schuldeiser.

2. Hoe tekent men beroep aan tegen loonoverdracht?

De verbruiker stuurt aan zijn werkgever of aan het uitbetalingsorganisme (ziekenfonds, vakbond, enz) een aangetekende brief waarin hij meldt beroep aan te tekenen tegen de loonoverdracht.

Het beroep tegen loonoverdracht moet aangetekend gericht worden aan de werkgever.

Arbeiders mogen niet vergeten eveneens beroep aan te tekenen bij de RJV in verband met hun vakantiegeld.

Het aantekenen van beroep onderbreekt de loonoverdracht. Zolang de loonoverdracht niet erkend wordt door de vrederechter zal de werknemer zijn volledig loon ontvangen.

In deze fase is het aan de schuldeiser om te reageren en de loonoverdracht, waartegen de consument beroep aantekende, door de rechter te laten bekrachtigen.

U zal begrijpen dat men niet zomaar beroep moet aantekenen tegen loonoverdracht, aangezien dit bijkomende kosten kan meebrengen indien de schuldeiser de zaak voor de rechter brengt. Het feit van in beroep te gaan tegen een loonoverdracht moet zorgvuldig overwogen worden. Het is raadzaam de schuldeiser op de hoogte te brengen van de budgettaire toestand, de redenen die men inroept om beroep aan te tekenen en hem eventueel een redelijk betalingsvoorstel te bezorgen.

!!! Update op 21/06/2021 - Opletten. Het verzet per aangetekend schrijven is enkel geldig voor de zogenaamde "loon"overdrachten (werkgever - RVA - mutualiteiten - OCMW - RJV - ...). Om u te verzetten tegen een ander soort overdracht, zoals de overdracht van belastingteruggaven, moet u dagvaarden voor de ad hoc rechter. !!!

Verscheidene loonoverdrachten en/of beslagen ?

Hier geldt de regel van het voorrangsrecht. (de eerste maatregel primeert).
Men zal moeten beroep aantekenen tegen elke loonoverdracht die bij de werkgever betekend werd. Wanneer er verschillende kredietverleners zijn is het soms eenvoudiger de werkgever te vragen welke schuldeisers hun intentie kenbaar gemaakt hebben om over te gaan tot loonoverdracht.

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief