Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Privacy verklaring van het Steunpunt Schuldbemiddeling

Verklaring van de vzw Steunpunt Schuldbemiddeling betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Het spreek vanzelf dat onze vereniging de wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer naleeft. Hieronder leest u wat dit concreet betekent.

Hoe verzamelt het Steunpunt Schuldbemiddeling persoonsgegevens?

Het Steunpunt Schuldbemiddeling verzamelt uitsluitend de persoonsgegevens die u zelf of die uw werkgever mededeelt in het kader van een specifieke, aangevraagde dienst (zoals een inschrijving voor een opleiding, conferentie of evenement) of in het kader van de uitvoering van de opdrachten die ons door de overheid werden toevertrouwd, en wel

 1. voor het organiseren van basisopleidingen en voortgezette opleidingen ten behoeve van maatschappelijk werkers en juridische medewerkers van de diensten schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 2. voor het verlenen van ondersteuning aan de schuldbemiddelaars door middel van opleiding, technisch toezicht, en de uitwisseling en verspreiding van informatie via alle mogelijke kanalen, inbegrepen de publicatie van werken en tijdschriften en de publicatie van informatie op het internet;
 3. voor het bevorderen van overleg en netwerking tussen de verschillende actoren op het terrein;
 4. voor het bevorderen van de uitwisseling van kennis, de ontwikkeling van methoden en projecten, en van preventie in de domeinen die verband houden met zijn activiteiten;
 5. voor het steunen en ontwikkelen van projecten inzake de preventie van overmatige schuldenlast;
 6. om bijstand te verlenen aan personen met overmatige schuldenlast door middel van preventie en informatie over oplossingen voor overmatige schuldenlast evenals doorverwijzing naar de bevoegde diensten;
 7. als centraal informatiepunt voor de gebruikers van overheidsdiensten en privédiensten, en voor de structuren die al dan niet actief zijn in de sector die hulp verleent aan personen, en voor de overheid;
 8. om aanbevelingen te formuleren en het Verenigd College te adviseren over thema’s die verband houden met overmatige schuldenlast;
 9. om bijstand en advies te verlenen aan haar leden;
 10. voor de bevordering van uitwisseling en reflectie onder de leden;
 11. om de acties van haar leden te coördineren en te bevorderen;
 12. om informatie te verspreiden onder en over de leden;
 13. om zich te coördineren met andere organisaties op het gebied van Gezondheid, Sociale Actie, Gezin en Sociale Cohesie, zonder andere partners te willen uitsluiten;
 14. voor het promoten van de bijscholing van de werknemers van de leden;
 15. voor de uitvoering van onderzoeks-, bevragings-, studie- en publicatieopdrachten over sociale en gezondheidsgerelateerde thema’s.

Welke persoonsgegevens verwerkt het Steunpunt Schuldbemiddeling?

De verzamelde gegevens zijn van tweeërlei aard: sommige gegevens worden ons medegedeeld, andere worden op geautomatiseerde wijze verzameld.

Gegevens die ons worden medegedeeld

 • naam, voornaam, e-mailadres
 • telefoon, adres, taal, geslacht, functie binnen de dienst

Gegevens die automatisch worden verzameld tijdens uw bezoek aan onze site

 • TCIP/IP-adres
 • merk en versie van de browser (user agent)
 • URL, referer

Wanneer en waarom verzamelt het Steunpunt Schuldbemiddeling persoonsgegevens?

Een verzameling van de gegevens vindt ALLEEN plaats

 • wanneer deze nodig zijn voor de uitvoering van een dienst waarom u bij ons verzocht (zo is uw e-mailadres nodig voor de verzending van een bevestiging van inschrijving voor een opleiding of een evenement) of wanneer deze dienst door een derde werd aangevraagd (bijvoorbeeld door de opleidingsdienst van uw werkgever, die u wenst in te schrijven);
 • om u te informeren over onze activiteiten en diensten;
 • in het kader van de uitvoering van de hierboven beschreven opdrachten die ons door de overheid werden toevertrouwd;
 • of voor interne doeleinden (verbetering van onze site en diensten, aanmaken van statistieken, enz.).

Wat doet het Steunpunt Schuldbemiddeling met de persoonsgegevens?

De verzamelde gegevens zijn vertrouwelijk en worden NOOIT (en zullen nooit worden) verstrekt aan derden voor commerciële doeleinden.
Bovendien zijn deze gegevens geografisch in België gelokaliseerd en ondergebracht.

Gevoelige persoonsgegevens (zoals gezondheidsgerelateerde informatie of een bankrekeningnummer) worden steeds vertrouwelijk behandeld en worden nooit doorgegeven.

Hoe lang bewaart het Steunpunt Schuldbemiddeling de persoonsgegevens?

 • Als u zich inschrijft voor een opleiding, een colloquium of een evenement, houden wij uw gegevens zolang bij als nodig is voor de correcte uitvoering van de aangevraagde dienst.
 • Als u geabonneerd bent op onze nieuwsbrief, gebruiken wij uw gegevens uitsluitend om u deze nieuwsbrief toe te sturen. Elke nieuwsbrief geeft u de mogelijkheid om u uit te schrijven.
 • Heeft u beveiligde toegang tot onze site als professionele dienstverlener, gebruiken we uw gegevens uitsluitend in het kader van de opdrachten die ons door de overheid worden toevertrouwd. Wij actualiseren jaarlijks zelf onze databank. Als u niet langer schuldbemiddelaar bent, zullen uw gegevens gewist worden.
 • Het Steunpunt Schuldbemiddeling kan daarenboven beslissen om sommige gecumuleerde gegevens op langere termijn te verzamelen om zijn eigen werking te evalueren en aan te passen (zoals de bezoeken aan onze website en het gebruik van onze permanente juridische dienstverlening). Daarbij vindt geen individuele identificatie plaats.

Bewaart het Steunpunt Schuldbemiddeling mijn persoonsgegevens op een veilige manier?

 • Uw gegevens worden op een veilige manier verwerkt. Hiertoe gebruiken we verschillende beveiligingstechnologieën en -maatregelen om uw gegevens goed te beschermen tegen alle ongeoorloofde toegang, gebruik, verlies of verspreiding. Deze technologieën en maatregelen worden indien nodig regelmatig getest en aangepast.
  Wat kan ik zelf doen met betrekking tot mijn persoonsgegevens?
 • U kunt te allen tijde de u betreffende persoonsgegevens raadplegen die het Steunpunt Schuldbemiddeling verwerkt. U kunt bovendien onjuiste of onvolledige gegevens corrigeren of wissen. U heeft tevens het recht om "vergeten" te worden.
 • Hiertoe neemt u contact op met info@steunpuntschuldbemiddeling.be.
 • Als u van oordeel bent dat uw gegevens niet correct worden behandeld, kunt u klacht indienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen?

 • Stuur dan een e-mail naar info@steunpuntschuldbemiddeling.be

Agenda

 • Event Steunpunt
 • Event partner
 • Opleiding

Nieuwsbrief