Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Verslag van de grote studiedag van de Brusselse schuldbemiddelaars op 24 oktober (DECEMBER 2019)

Artikel verschenen in nr 64 van het tijdschrift "Les Echos du Crédit et de l’Endettement"

Op 24 oktober vond in Brussel de eerste grote studiedag van de Brusselse schuldbemiddelaars plaats.

Op basis van een oorspronkelijk idee van de stuurgroep [1], nodigde het Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels gewest alle medewerkers en coördinatoren van de diensten schuldbemiddeling uit om deel te nemen aan een studiedag rond vier vooraf bepaalde thema’s:

 1. preventie,
 2. gerechtsdeurwaarders,
 3. het werkkader en de erkenning van het statuut van minnelijke bemiddelaar,
 4. en tot slot de onvermogenden.

Het doel van deze bijeenkomst bestond erin de bekommernissen van de deelnemers te delen, bruggen te slaan, te netwerken en concrete acties te identificeren, die vervolgens kunnen worden uitgewerkt in kleine werkgroepen bestaande uit vrijwillige schuldbemiddelaars.

De studiedag was met een klein honderdtal deelnemers een onverdeeld succes.
De schuldbemiddelaars werden opgedeeld in 8 groepen (2 groepen per thema) en werkten rond het thema dat zij bij hun inschrijving hadden gekozen. De omkadering was zorgvuldig voorbereid om iedereen de kans te geven zich uit te drukken en zijn standpunt te verwoorden.

Er werd de deelnemers eerst gevraagd om zich, met betrekking tot het gekozen thema, de ideale situatie (waarvan ze dromen) voor te stellen zonder zich daarbij te bekommeren om bestaande beperkingen. Eens deze situatie vastgesteld, moest iedereen een overzicht geven van de obstakels die volgens hem of haar de verwezenlijking van deze ideale situatie in de weg staan alsook van de oplossingen die kunnen worden toegepast om deze obstakels te overwinnen. Ten slotte moest elke groep uit de voorgestelde oplossingen de drie oplossingen kiezen die hen het meest concreet, motiverend en haalbaar leken en in kleine kring nadenken over de concrete middelen die nodig zijn om ze in de praktijk te brengen

Uit een eerste bondige analyse van deze oefening blijkt dat

 • de aandacht op het gebied van preventie vooral uitgaat naar jongeren en de noodzaak om hen in het kader van het leerplan op school te sensibiliseren voor een verantwoorde omgang met geld (financiële geletterdheid). Een ander vaak geopperd idee was om het publiek beter te informeren over het bestaan van de diensten schuldbemiddeling via een intensiever en doordachter gebruik van sociale netwerken.
 • Wat het thema "gerechtsdeurwaarders" betreft, omvatten de voorgestelde oplossingen een grondige herziening van het Koninklijk Besluit van 1976 tot vaststelling van het tarief voor akten van gerechtsdeurwaarders, en de oprichting van een volledig onafhankelijke federale toezichthoudende instantie.
 • De groepen die werkten rond het thema van onvermogendheid pleitten voor de erkenning van een statuut van "onvermogende" (buiten de CSR om), waardoor de procedures zouden kunnen worden opgeschort, en dat zou worden toegekend na raadpleging van alle actoren op het terrein (gerechtsdeurwaarders, incassobureaus, diensten schuldbemiddeling, enz.). De schuldbemiddelaars hebben zich ook gebogen over het huisvestingsprobleem en pleitten voor een uitbreiding van het aantal beschikbare sociale woningen en de plafonnering van de huurprijzen op de private huurmarkt.
 • De groepen die nadachten over het statuut van minnelijk schuldbemiddelaar benadrukten in de voorgestelde oplossingen de noodzaak om te kunnen beschikken over een duidelijk, zorgvuldig uitgewerkt en bindend wettelijk kader (idealiter op federaal niveau) dat de rechten, plichten en bevoegdheden vastlegt van elke bij de minnelijke bemiddeling betrokken partij. Dat statuut moet de legitimiteit en geloofwaardigheid van de minnelijke bemiddelaar ten aanzien van de schuldeisers versterken. Er werd ook voor gepleit dat de diensten schuldbemiddeling over de nodige materiële, menselijke en financiële middelen moeten kunnen beschikken om hun opdrachten van minnelijke en gerechtelijke schuldbemiddeling, budgetbeheer en preventie uit te voeren.

De concrete follow-up van de geïdentificeerde oplossingen zal worden besproken in werkgroepen die zijn samengesteld uit bemiddelaars die zich vrijwillig hebben aangemeld om de aangesneden denkpistes om te zetten in concrete acties (lobbywerk, indienen van klachten tegen oneerlijke deurwaarders bij de bevoegde autoriteiten, ontwikkelen van preventie-instrumenten voor jongeren, enz.).

Deze eerste studiedag kende zo’n succes dat de wens werd geuit om er een traditie van te maken en binnen ons Steunpunt een jaarlijkse studiedag te organiseren tijdens dewelke schuldbemiddelaars hun ervaringen, problemen en succesverhalen kunnen delen in een positieve en feestelijke setting.

[1De stuurgroep brengt elke maand in de lokalen van het Steunpunt medewerkers en coördinatoren van verschillende diensten voor schuldbemiddeling samen om zo een diepgaand inzicht te verwerven in de problemen die zij op het terrein tegenkomen.

Agenda

 • Event Steunpunt
 • Event partner
 • Opleiding

Nieuwsbrief