Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Ontmoeting met het COm (MAART 2020)

Wat is het COm, het Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden, en hoe kan er een beroep op worden gedaan?
Verslag van het conferentie-debat van 19/12/2019

Een zelfstandige helpen die in financiële moeilijkheden verkeert, is vaak een ingewikkelde zaak (!) omdat er specifieke boekhoudkundige, economische en juridische kennis bij komt kijken. Om die reden zijn de diensten schuldbemiddeling soms wat terughoudend om deze dossiers te aanvaarden. Schuldbemiddelaars weten over het algemeen wel hoe ze een vrijstelling van sociale bijdragen moeten aanvragen of een aangifte van faillissement moeten doen (met verzoek tot kwijtschelding), maar het is vaak moeilijk om te bepalen of dit wel de juiste actie is en of aan de voorwaarden is voldaan. Wanneer moet de ondernemer worden geadviseerd om zijn activiteiten te staken? Of hoe kunnen wij hem helpen om deze bron van inkomsten in stand te houden en te bestendigen ?

Nu bestaat er in Brussel een organisatie die precies als opdracht heeft om "zelfstandigen en bedrijfsleiders te helpen de balans op te maken van hun professionele situatie en nieuwe wegen met oplossingen te vinden voor de problemen waarmee ze worden geconfronteerd".

Die organisatie is het COm, het Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden, een initiatief van BECI (Brussels Enterprises Commerce and Industry, ontstaan uit een partnerschap tussen de Kamer van Koophandel en het Verbond van Ondernemingen te Brussel), gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (minister van Economische Zaken).

Op 19/12/2019 waren wij te gast in hun kantoren voor een conferentie-debat om ons kennis te laten maken met hun organisatie en de basis te leggen voor een verdere samenwerking met de diensten schuldbemiddeling.

WAT IS HET COm ?

Ten eerste is het COm geen dienst schuldbemiddeling voor zelfstandigen. Ze gaan dus geen dossier "openen" en actie ondernemen in naam of in de plaats van de zelfstandige. Zij hebben overigens geen erkenning voor dergelijke activiteiten.

Het team van het COm bestaat uit ongeveer 50 deskundige partners die klaar staan om de zelfstandige in moeilijkheden te helpen en te adviseren op een groot aantal gebieden, gaande van boekhoudkundige en financiële bijstand over marketing en strategie tot juridische bijstand. Het biedt de zelfstandige dus de gelegenheid om in contact te komen met een hele reeks vakexperts bij wie hij advies kan inwinnen over de beste oplossing voor zijn financiële problemen, hetzij de versterking hetzij de stopzetting van zijn activiteit.

Het COm behandelt ongeveer 2.000 gevallen per jaar, waarvan 50% kleine ondernemingen betreffen. Een groot deel van hen wordt doorverwezen naar de diensten schuldbemiddeling.

De tussenkomst van het COm is kosteloos voor de zelfstandige, met uitzondering van de bemiddeling in handelszaken die betalend is. Het COm houdt zich dus niet bezig met de opvolging van het dossier en beperkt zijn missies meestal tot een duur van 6 of 8 weken (om niet in concurrentie te treden met de ondernemingsloketten). Het doel van het centrum is niet de schuldbemiddelaar te vervangen, maar wel om hem te ondersteunen met analyses en adviezen in vakgebieden die hij niet specifiek beheerst.

Hier vindt u de PowerPoint-presentatie die op 19/12/2019 werd getoond (in het Frans).

HOE OPTIMAAL GEBRUIK MAKEN VAN DE DIENSTEN VAN HET COm ?

Sommige bemiddelaars hebben de neiging om de zelfstandige in moeilijkheden zonder al te veel uitleg naar het COm door te verwijzen, wat zelden tot de verhoopte resultaten leidt. De persoon die zijn problemen zo al niet de baas kan, zal het vaak moeilijk hebben om zijn hulpvraag te formuleren en riskeert de verkeerde vragen te stellen aan de verkeerde deskundigen, bijvoorbeeld door een boekhoudkundig probleem voor te leggen aan de expert op het gebied van balansanalyse. Bovendien is het mogelijk dat de zelfstandige het bekomen advies niet begrijpt of dat hij een deel ervan vergeet. Niet zelden vertrekt die persoon dan zonder oplossing en met een boel extra frustraties.

Met het doel zelfstandigen in moeilijkheden doeltreffender te kunnen bijstaan, heeft het COm dus contact opgenomen met het Steunpunt teneinde een echt partnerschap tot stand te brengen.

Hierbij enkele adviezen:

  • Ook als hij de zelfstandige doorverwijst naar het COm voor raad en advies, blijft de schuldbemiddelaar verantwoordelijk voor het beheer van het dossier: het COm onderhandelt geen aanzuiveringsregelingen voor de zelfstandige, dient geen verzoek in tot onbeperkt uitstel van betaling, noch tot vrijstelling van sociale bijdragen... en voorziet in het algemeen geen opvolging van de zelfstandige.
  • Het is best dat de schuldbemiddelaar samen met de zelfstandige naar de afspraak gaat. We weten dat het niet altijd eenvoudig is om een cliënt naar een afspraak te begeleiden, maar weet dat de schuldbemiddelaar altijd welkom is.
  • Als de schuldbemiddelaar niet zelf aanwezig kan zijn, is het nodig om de zelfstandige zo goed mogelijk voor te bereiden op zijn afspraak. Het is raadzaam om de cliënt naar het COm te sturen met een voorbereid dossier en specifieke vragen.
  • Aarzel niet om opnieuw contact op te nemen met het COm of u tot het Steunpunt te wenden als u het verstrekte advies niet helemaal begrijpt of niet weet hoe u het moet uitvoeren. Het Steunpunt zal volgend jaar opnieuw een opleiding organiseren over de problematiek van de zelfstandigen en het COm is bereid hieraan deel te nemen.
  • Voor schuldbemiddelaars die nog een stapje verder willen gaan in het professioneel advies aan zelfstandigen, heeft het COm een tool online gezet waarmee de zelfstandigen zelf en degenen die hen begeleiden een "diagnose" kunnen stellen van de activiteit. Het correct gebruik van deze tool vereist echter een opleiding en de naleving van de door het COm opgestelde gebruiksregels.
Het Steunpunt is samen met een testgroep van schuldbemiddelaars een proefproject gestart om de samenwerking met het COm te optimaliseren dankzij de formalisering van de procedures voor informatieoverdracht. De groep stelt momenteel een checklist samen van documenten die moeten worden uitgewisseld om dubbel opzoekwerk te vermijden, en werkt aan een model voor schriftelijke feedback van de belangrijkste conclusies van het COm na het onderhoud met de zelfstandige. Wij hopen u hierover voor eind 2020 meer informatie te kunnen geven.

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief