Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Federatie

CORONAVIRUS 2de GOLF - Maatregelen betreffende de SCHULDEN

Update op 01/07/2021

1° GERECHTELIJKE HOORZITTINGEN

 • In een mededeling van 01/11/2020, beveelt het College van hoven en rechtbanken aan om de zittingen zo normaal mogelijk te laten verlopen en daarbij sterk aan te dringen op het dragen van een mondmasker en het respecteren van de sociale afstandsregels. DE HOORZITTINGEN WORDEN DAN OOK GEHANDHAAFD.
  De dienstverlening van de griffies blijft gegarandeerd ook al wordt aanbevolen om hen per post, mail of telefoon te contacteren.

2° GERECHTELIJKE TENUITVOERLEGGINGEN en OPTREDEN VAN DEURWAARDERS

 • De uithuiszettingen die vanaf begin september in het Brussels Gewest opnieuw mogelijk waren, zijn opnieuw opgeschort sinds 06/11/2020. Het einde van dit moratorium, dat oorspronkelijk gepland was voor 13/12/2020, is verlengd tot NIEUW - 31/03/2021 (BS 26/02/2021)
Wij herinneren eraan dat de huurgelden verschuldigd blijven en dat de OCMW’s een beroep kunnen doen op de buitengewone subsidies die werden ontvangen om de gevolgen van de coronacrisis te beperken.
 • De veilingzaal van de gerechtsdeurwaarders van Brussel heeft aangekondigd de deuren te zullen sluiten van 05/11/2020 en kan steeds geen openbare verkoop organiseren totdat de gezondheidsmaatregelen de publieke evenementen blijft te beperken.
  NIEUW - Om deze moeilijkheid te omzeilen, organiseert de verkoopzaal sinds begin maart online-veilingen. EFFECTIEVE VERKOPEN ZIJN DUS VANDAAG OPNIEUW MOGELIJK.
 • De wet van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 voorziet in de schorsing van alle lopende beslag op roerende en onroerende goederen van 24/12/2020 tot en met 31/01/2021 (1 maand).
  Wij betreuren het dat er geen voorafgaande beperking is opgelegd aan de deurwaarders die in de maanden november en december 2020 zijn doorgegaan met de uitvoering van roerende beslagen met vaststelling van een verkoopdag na 31/12/2020. Gelet op het plan om een algemene schorsing van de lopende beslagen op te leggen, was het duidelijk dat het niet mogelijk zou zijn om al deze verkoopprocedures af te ronden. Wij zijn van mening dat met een beetje voorbereiding veel onnodige beslagkosten hadden kunnen worden vermeden.
  NIEUW - Deze maatregel werd niet verlengd.
Wij adviseren om van dit uitstel gebruik te maken om contact op te nemen met de deurwaarder en met hem een betalingsregeling overeen te komen. Gezien de omstandigheden, zal deze immers geneigd zijn om zich inschikkelijker op te stellen.
 • De voornoemde wet van 20 december 2020 voorziet ook in een verbod op elke nieuwe maatregel van beslag onder derden of loonoverdracht tot en met 31/01/2021.
  NIEUW - Deze maatregel werd niet verlengd.
 • Opgelet: deze schorsing van beslag was niet van toepassing:
  • op de inning van alimentatievorderingen;
  • wanneer de schuldenaar instemt met het beslag of met de voortzetting van de gedwongen tenuitvoerlegging;
  • in het kader van de invordering van een strafrechtelijke veroordeling tot betaling van een geldsom (geldboete, gerechtskosten, enz.);
  • in het kader van de terugvordering van bedragen die verschuldigd zijn in fiscale of sociale zaken als gevolg van frauduleus gedrag;
  • in het geval van een vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag bij een notaris in het kader van de opstelling van een akte die de vervreemding van een onroerend goed of de hypothecaire overdracht daarvan tot voorwerp heeft.
 • De lopende derdenbeslagen en overdrachten worden niet opgeschort, maar de wet voorziet wel in een verhoging met 20% van de niet voor beslag vatbare/niet overdraagbare bedragen in geval van derdenbeslag of overdracht, en dat tot en met 31/03/2021 en daarna 30/06/2021 NIEUW - 30/09/2021.
  Dat betekent het volgende:
  Voor het loon:
  • Tot € 1.366: geen beslag of overdracht
  • van € 1.366 tot € 1.467: maximum 20% (hetzij max. € 20,20)
  • van € 1.467,01 tot € 1.619: maximum 30% (hetzij max. € 45,60)
  • van € 1.619,01 tot € 1.770: maximum 40% (hetzij max. € 60,40)
  • boven € 1.770: alles
  Zo zal een werknemer met een netto maandloon van meer dan € 1.770 in geval van beslag of overdracht in ieder geval een bedrag van € 1.643,80 kunnen behouden.
  Voor de sociale uitkeringen ((werkloosheid, ziekteverzekering, pensioen) :
  • Tot € 1.366: geen beslag of overdracht
  • van € 1.366 tot € 1.467: maximum 20% (hetzij max. € 20,20)
  • van € 1.467 tot € 1.770: maximum 40% (hetzij max. € 121,20)
  • boven € 1.770: alles
  Als het nettobedrag van dit vervangingsinkomen hoger is dan € 1.770, ontvangt de werknemer die het voorwerp uitmaakt van een beslag/overdracht in ieder geval € 1.628,60, wat minder is dan wanneer hij of zij een "gewoon" inkomen uit arbeid zou hebben.
  In beide gevallen is de vermindering van deze inhoudingen voor kinderen ten laste vastgesteld op € 84.
  NIEUW - Deze maatregel werd tot 30/09/2021 verlengd. (KB dd. 30/09/2021)
 • De voornoemde wet van 20 december 2020 verleende tot 31/01/2021 een tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen die aan drie cumulatieve voorwaarden voldoen:
  • zij maken het voorwerp uit van sluitingsmaatregelen,
  • hun continuïteit is bedreigd door de verspreiding van de COVID-19-pandemie en haar gevolgen,
  • zij waren niet in staking van betaling op 18 maart 2020.
  Concreet betekent dit het volgende:
  - geen enkele schuldeiser kan een onderneming op dagvaarding failliet verklaren, tenzij met de toestemming van de schuldenaar of op initiatief van het openbaar ministerie of de voorlopige bewindvoerder;
  - de betalingstermijnen opgenomen in een reorganisatieplan worden verlengd met een duur gelijk aan die van de opschorting;
  • overeenkomsten gesloten voor 24 december 2020 kunnen niet worden ontbonden wegens een wanbetaling. Dit geldt niet voor arbeidsovereenkomsten).
  NIEUW - Deze maatregel werd niet verlengd.

We merken op dat er als gevolg van de eerste lockdown een "officieus" moratorium van kracht bleef vanwege de FOD Financiën en de RSZ die ervan afzagen om ondernemingen op dagvaarding failliet te verklaren voor fiscale of sociale schulden.

3° CORONABOETES EN -TOESLAGEN

NIEUW - 2 veranderingen ten opzichte van ons artikel van JUNI 2020
1° De mogelijkheid om deze boetes via de administratieve weg in te vorderen, werd op 29/06/2020 beëindigd. Sindsdien worden alle procedures via de strafrechtelijke weg gevoerd.
2° in het geval van een Lockdown-party kan het boetebedrag (750€ voor handel en 250€ voor anderen) worden verhoogd tot 750,00€ per deelnemer en 4000€ per organisator.

Voor de maatregelen betreffende SCHULDEN tijdens de 1ste GOLF, klik HIER.
Om terug te keren naar het hoofdartikel, klik HIER of raadpleeg het detailmenu links op de pagina

Agenda

 • Event Steunpunt
 • Event partner
 • Opleiding

Nieuwsbrief