Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Federatie

CORONAVIRUS - Maatregelen betreffende de SCHULDEN

Gepubliceerd op 30/03/2020
Laatste update 02/07/2020

1° Wat de HOORZITTINGEN IN JUSTITIE betreft

 • Het College van Gerechtshoven en Rechtbanken had de rechters bevolen alleen dringende zaken te behandelen, en civiele zaken waarvoor de schriftelijke procedure kan worden gebruikt.
  De algemene schorsing van de hoorzittingen was geldig tot 03/05/2020 en werd niet verlengd. De hoorzittingen konden dus in theorie worden hervat, op voorwaarde dat de gezondheidsveiligheidsmaatregelen werden gerespecteerd. Elke rechtbank moet daarom zijn eigen hervatting organiseren. Zo bleven in Brussel de Vrederechters, het Arbeidshof en het Ondernemingshof gesloten tot 17/05/2020, terwijl de hoorzittingen in het Gerecht van eerste aanleg op 11/05/2020 al werden hervat. Maar het aantal hoorzittingen is beperkt. De informatie zal worden gepubliceerd zodra deze beschikbaar is op de website www.rechtbanken-tribunaux.be.
 • Wat CSR betreft blijven de Arbeidsrechters echter de ontvankelijkheid van de verzoekschriften behandelen. Deze kunnen digitaal worden ingediend via E-DEPOSIT. Klik HIER om de werkwijze te raadplegen.
 • De verjarings- en instellingsingstermijnen die verstrijken tussen 09/04/2020 en 17/05/2020 worden opgeschort en verlengd tot 1 maand na het einde van de lockdownperiode.
  Er zij op gewezen dat de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie ook alle verval- en beroepstermijnen tegen haar administratieve beslissingen van 16/03/2020 tot 16/04/2020 (verlengd tot 15/05/2020) had opgeschort. Voor meer informatie kunt u de inhoud van het besluit van het College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 02/04/2020 en 16/04/2020 raadplegen.
 • De permanenties voor eerstelijnsrechtsbijstand worden vervangen door telefonische meldpunten van maandag tot vrijdag, van 9.00 tot 11.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Deze schorsing is voorzien tot 18/05/2020 en zou dus na die datum moeten aflopen.
  Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Commissie voor rechtsbijstand
 • Wat betreft 2e lijn rechtsbijstand, kan de termijn van 15 dagen voor het terugsturen van bewijsstukken om een gratis interventie te verkrijgen, door het Bureau worden verlengd als de vertraging te wijten is aan de crisis in verband met COVID-19. Op voorwaarde dat deze termijn tussen 18 maart 2020 en 30 juni 2020 afloopt, kan deze termijn worden verlengd tot maximaal 15 juli 2020.
  Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Commissie voor rechtsbijstand

2° Wat de GERECHTELIJKE UITVOERINGEN en de GERECHTSDEURWAARDERS betreft

 • Uithuiszettingen zijn verboden. In Brussel is deze maatregel verlengd tot 31/08/2020. In Vlaanderen is het moratorium van kracht tot 17/07/2020 en in Wallonië tot 08/06/2020.
 • Wat incasso betreft, NIEUW - sinds 18/06/2020 zijn de gerechtsdeurwaarders opnieuw gemachtigd om elkverkoopzaal type van beslag uit te voeren, zelfs beslag op roerende goederen, aangezien de verkoopzaal van de gerechtsdeurwaarders van Brussel op 09/07/2020 haar deuren opnieuw opent.
 • Wat het loonbeslag betreft, NIEUW - heeft de wetgever tussen 20/06/2020 en 31/08/2020 het bedrag van de niet beslagbare gedeelten verhoogd, d.w.z. het deel van de inkomsten dat de werkgever moest inhouden en aan de gerechtsdeurwaarder moest afstaan, werd met ongeveer € 200 tot € 300 verminderd. Meer informatie HIER
Na de opschorting van de handhavingsmaatregelen pleit het Steunpunt momenteel bij de beleidsmakers voor het opleggen van een bufferperiode waarin de schuldeisers verplicht zouden zijn een redelijk betalingsplan te aanvaarden. We houden u op de hoogte als dit lukt.
 • In het geval van verkoop van onroerend goed na beslaglegging of in CSR wordt de termijn van 6 maanden voor de verkoop van het onroerend goed na het aanstellingsbesluit van de notaris met 6 maanden verlengd, indien deze tussen 18/03/2020 en 03/06/2020 is verstreken. De schuldeiser die niet kon doorgaan met de verkoop van het onroerend goed vanwege de lockdown, hoeft dus niet terug te keren naar de beslagrechter.

3° Wat de "CORONA" BOETES betreft,

 • Voor meer details over de sancties bij niet-naleving van de gezondheidsmaatregelen, klik op HIER.
 • Als gevolg van de maatregelen in verband met Covid-19 realiseerden de openbare en politiediensten zich dat zij niet in staat waren de in de administratieve procedures vastgelegde termijnen te halen. Daarom worden de in de GAS- en politiewetten vastgestelde termijnen die op 15/05 (datum van publicatie van de wet) nog niet verstreken zijn geschorst tussen 18/03 en 17/05 (60 dagen), en daarna verlengd met 15 dagen tot 01/06/2020. (WET van 13/05/2020).

4° Wat de "CORONA" SUPPLEMENTEN betreft

 • Sinds het begin van de crisis hebben sommige dienstenconsumenten een extra item op hun facturen zien staan met de titel corona/covid toelage, dat overeenkomt met de extra kosten van de dienstverlener die speciale apparatuur moest aanschaffen om aan de gezondheidsmaatregelen te voldoen. Deze supplementen zijn verboden voor zorgverleners. Ze zijn echter wel toegestaan voor andere aanbieders (kappers, garage,...) op voorwaarde dat ze duidelijk zijn aangegeven vóór de dienst. Als u het gevoel hebt dat u wordt misbruikt, kunt u weigeren deze toeslag te betalen.

Om terug te keren naar het hoofdartikel, klik HIER of zie het gedetailleerde menu aan de linkerkant.

Agenda

 • Event Steunpunt
 • Event partner
 • Opleiding

Nieuwsbrief