Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info & Tools

De invordering van parkeerretributies van Parking.Brussels (JUNI 2023)

Parkeren in Brussel is een complexe materie. De gemeenten zijn bevoegd voor het parkeerbeleid en elke gemeente legt haar eigen parkeerregels vast in een Parkeerreglement. Het Brussels Gewest heeft echter een NV opgericht om hen te ondersteunen bij het beheer van hun parkeerbeleid. De gemeenten kunnen (maar zijn hiertoe niet verplicht) een beroep doen op het Gewestelijk Parkeeragentschap, ook bekend als Parking.Brussels, voor alles wat te maken heeft met het controleren, opleggen en invorderen van parkeerretributies.

Het Parkeeragentschap werd opgericht bij ordonnantie van 22 januari 2009, maar begon haar activiteiten pas in januari 2014. Tot op heden hebben al 11 van de 19 Brusselse gemeenten de stap gezet, waaronder Anderlecht, Berchem, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Molenbeek, Schaarbeek en sinds kort ook Watermaal-Bosvoorde. Parking.Brussels staat in voor het beheer en de invordering van de retributies, in ruil voor 15% van de geïnde hoofdsom.

Om dit artikel te begrijpen, moet een onderscheid worden gemaakt tussen :
 • Parkeerretributies ; dit zijn de bedragen die door een gemeente in rekening worden gebracht in ruil voor de toestemming om op haar grondgebied te parkeren in aangewezen gebieden. Deze staan ook bekend als "parkeerautomaat" schulden.
  Bijvoorbeeld als je je parkeerschijf niet legt of de parkeermeter niet betaalt.
 • Verkeersboetes die overtredingen van de verkeersregels bestraffen en meestal worden opgelegd door een rechter, de politie en/of de openbare aanklager.
  Bijvoorbeeld : te snel rijden.
 • Administratieve boetes worden opgelegd door gemeenten om "kleine" verkeersovertredingen met betrekking tot het stilstaan op de weg en fout parkeren te bestraffen.
  Bijvoorbeeld : parkeren op een zebrapad.

Dit artikel behandelt enkel de invordering van parkeerretributies.

De wettelijke bepalingen met betrekking tot het parkeren in Brussel zijn opgenomen in het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan (GPBP) en vastgelegd in de ordonnantie van 22/01/2009 houdende de organisatie van het parkeerbeleid (dezelfde ordonnantie waarbij Parking.Brussels werd opgericht). In 2022 werd deze ordonnantie ingetrokken en vervangen door de ordonnantie van 06/07/2022, die op 08/09/2022 werd gepubliceerd en 10 dagen later in werking trad. Deze nieuwe versie bevat een aantal verduidelijkingen en wijzigingen voor wat betreft de invorderingsprocedure, die we hieronder zullen uiteenzetten. (Deze regels gelden voor alle gemeenten, maar we zullen bijzondere aandacht besteden aan de praktijken van Parking.Brussels).

1. Parkeercontrole :

Het is geen geheim dat de parkeercontrole in Brussel al geruime tijd niet alleen wordt uitgevoerd door agenten, maar ook door Scan-Cars, auto’s uitgerust met camera’s die de kentekenplaten van geparkeerde voertuigen scannen en controleren of ze in orde zijn met het parkeerbeleid.
Sinds februari 2023 zijn alle gemeenten die het parkeerbeheer hebben overgedragen aan Parking.Brussels uitgerust met Scan-Cars (Vorst was de laatste gemeente die zich hiertegen verzette). Er wordt geen parkeerbon meer achter de ruitenwisser gestopt en de parkeerretributies worden systematisch per post verstuurd binnen de 2 dagen na de parkeerovertreding.

2. Invordering van de parkeerretributie :

Bij niet-betaling van het uurtarief, overschrijden van de gratis parkeertijd of van de parkeertijd waarvoor parkeergeld is betaald, of wanneer men niet in orde is met de vrijstellingskaart, de bewonerskaart of het parkeerabonnement, wordt de gebruiker geacht te hebben gekozen voor het betalen van een forfaitaire retributie gelijk aan 4,5 uur parkeertijd.

Het bedrag van deze retributie was vroeger vastgesteld op € 25,00, maar is nu verhoogd naar € 35,00 (of € 45,00 afhankelijk van de zone) in overeenstemming met het BBHR van 20/10/2022 (gepubliceerd op 10/11/2022), dat op 1 mei in werking is getreden.

Hier volgt een overzicht van de procedure

D = dag waarop parkeerovertreding is begaan

 • D+2 : verzending van de eerste brief met het verzoek tot betaling van de retributie. De schuldenaar kan van de verschuldigde retributie op de hoogte gebracht worden door een parkeerbon op de voorruit waarbij hij 12 dagen de tijd heeft om betalen OF door een eenvoudige brief die binnen de 2 dagen na de vaststelling verstuurd wordt naar het officiële adres van de persoon op wiens naam het voertuig is ingeschreven in het DIV-register. De retributie is dus gekoppeld aan het voertuig en niet aan de persoon die het voertuig geparkeerd heeft.
  Deze brief geeft 15 dagen de tijd om de retributie te betalen (of te betwisten) en is sinds februari 2023 de regel bij Parking.Brussels.
 • D+2+15 : Eerste kosteloze betalingsherinnering : als de retributie niet binnen de gestelde termijn wordt betaald, stuurt de schuldeiser een eerste kosteloze aanmaning per gewone post met een nieuwe betalingstermijn van 15 dagen.
 • D+2+40 : 2de betalingsherinnering met kosten : als de retributie nog steeds niet betaald is binnen de gestelde termijn en ten vroegste 40 dagen nadat de 1ste betalingsherinnering is verzonden (of de parkeerbon op de voorruit is aangebracht), wordt een nieuwe betalingsherinnering verstuurd met een toeslag van € 15,00 op de eerste factuur (nog steeds met een betalingstermijn van 15 dagen).
 • D+2+55 : In geval van wanbetaling zal de gemeente een uitvoerbare titel proberen te verkrijgen en heeft ze 2 opties om de schuld te innen : ofwel de procedure van het niet-fiscaal dwangbevel ofwel de gerechtelijke procedure (waarbij de schuld door de rechtbank moet worden erkend). In beide gevallen kan deze fase worden toevertrouwd aan een openbaar ambtenaar (een deurwaarder) of aan een dienstverlener, d.w.z. een incassobureau of een advocaat)
  • a. Het dwangbevel kan door de gemeenten worden aangewend op basis van artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet. Maar opgelet! Alvorens een niet-fiscaal dwangbevel te kunnen uitvaardigen, moet de gemeente een aangetekende brief naar de schuldenaar hebben gestuurd. Voor deze aangetekende brief mag een bedrag van € 15,00 in rekening worden gebracht (een bedrag dat vóór de ordonnantie van 06/07/2022 nog niet was bepaald). De bestuurder heeft 30 dagen de tijd om bezwaar aan te tekenen. Als hij dit niet doet, wordt het dwangbevel uitvoerbaar en wordt het aan de bestuurder betekend door een deurwaarder. Tegen de uitvoerbare titel kan binnen 30 dagen na betekening beroep worden aangetekend via een verzoekschrift of dagvaarding voor de vrederechter van de woonplaats van de schuldenaar.
   Volgens de huidige wetgeving kan Parking.Brussels geen eigen dwangbevelen uitvaardigen, maar deze mogelijkheid is voorzien in de nieuwe versie van de Parkeerordonnantie. Dit moet echter nog worden bekrachtigd in een besluit van de Brusselse regering dat, tenzij we ons vergissen, tot op heden nog niet is gepubliceerd.
  • b. De gerechtelijke procedure moet worden voorafgegaan door een minnelijke fase die minstens de verzending, door de dienstverlener, van een kosteloze eerste brief omvat, gevolgd door een aangetekende ingebrekestelling die aan € 15,00 mag gefactureerd worden. Vervolgens ontvangt de in gebreke blijvende overtreder een dagvaarding om te verschijnen voor de vrederechter van diens woonplaats.
   Momenteel lopen alle dossiers van Parking.Brussels via deze procedure.
  • Helaas bepaalt de ordonnantie niets over de mogelijkheid om meerdere dossiers samen te voegen, zodat niets de gemeenten belet om een nieuwe procedure in te leiden voor elke onbetaalde retributie. Gelukkig merken we in de praktijk wel dat alle gemeenten proberen om dossiers zoveel mogelijk samen te voegen om de kosten voor de schuldenaar te beperken. Er bestaat echter geen algemene regel, zodat elke gemeente op dit vlak haar eigen procedures hanteert.
 • D+... : Zodra de uitvoerbare titel bekomen is (dwangbevel of vonnis), kan het dossier worden toevertrouwd aan een gerechtsdeurwaarder voor gedwongen invordering, d.w.z. beslag.
  Van bij zijn oprichting heeft het Brussels Parkeeragentschap uitsluitend samengewerkt met gerechtsdeurwaarder LEROY. Sinds oktober 2022 echter, worden alle nieuwe dossiers toevertrouwd aan het kantoor MODERO. Het Agentschap heeft ons laten weten dat het binnenkort zijn dossiers zal verdelen tussen de twee deurwaarderskantoren volgens een overeengekomen verhouding die, naar wij hopen, rekening zal houden met de kwaliteit van het beheer en niet alleen met de rentabiliteit.

3° Hoe betalen ? :

Als de schuld niet of slechts gedeeltelijk wordt betwist (bijvoorbeeld: de kosten), is het altijd aangewezen om alvast het bedrag te betalen wat "onbetwist verschuldigd" is, d.w.z. het onbetwiste deel van de schuld.

Als de schuldeiser dan toch besluit om gerechtelijke stappen te ondernemen en de rechter de schuldenaar in het gelijk stelt, zal de schuldenaar volledig worden kwijtgescholden en wordt de schuldeiser veroordeeld tot betaling van de gerechtskosten (dagvaardingskosten - griffierechten - bijdrage begrotingsfonds juridische tweedelijnsbijstand - eventuele rechtplegingsvergoeding). Als er daarentegen sprake is van een onbetaald onbetwist bedrag, zal de vordering van de schuldeiser als gegrond worden beschouwd, zelfs als de rechter de schuldenaar voor het overige in het gelijk stelt. De rechter zal dan het vonnis verminderen tot het onbetwiste bedrag en alle gerechtskosten ten laste leggen van de schuldenaar. Dus als het onbetwiste bedrag wordt betaald, riskeert de schuldeiser een groter financieel verlies en zal hij twee keer nadenken alvorens zich tot de rechter te wenden.
(Opgelet, Parking.Brussels stelt u voor om de schuld te betalen, zelfs als deze wordt betwist, met de belofte dat u uw geld zal terugkrijgen als de betwisting succesvol is. Wij zijn van mening dat dit voorstel, dat ook het impliciete dreigement inhoudt om ondanks de betwisting door te gaan met de vervolging, door geen enkele wettekst wordt gerechtvaardigd (zie punt 4 hieronder).

.

Als algemene regel geldt dat de betaling in één keer en op de vervaldatum moet gebeuren, maar het is altijd mogelijk om betalingsfaciliteiten aan te vragen :

 • Bij Parking.Brussels kunt u uitstel van betaling aanvragen. Dit uitstel kan tot 3 maanden bedragen als de motivering wordt aanvaard.
 • Naast een uitstel van betaling kunt u ook een klassiek afbetalingsplan aanvragen. De aanvaardingscriteria van de schuldeiser zullen variëren naargelang de fase van de procedure.
  • Wanneer het dossier nog bij Parking.Brussels ligt (= fase 1 tot 3), wordt er geen betalingsplan aanvaard van minder dan € 100,00 per maand.
  • Wanneer het dossier ter incasso aan de gerechtsdeurwaarder is toevertrouwd, kan deze laatste zich soepeler opstellen en een afbetalingsplan met lagere maandaflossingen toestaan.
  • Als de schuldeiser voor de gerechtelijke weg kiest (zoals het geval is bij Parking.Brussels), kan ook een afbetalingsplan worden gevraagd aan de rechter. Deze zal zich vrij soepel opstellen omdat hij rekening houdt met de situatie van de schuldenaar en niet enkel met de belangen van de schuldeiser.

Let wel: een betalingsfaciliteit is een gunst die moeten worden aangevraagd. Om redenen van bewijskracht moet het verzoek schriftelijk worden ingediend of, als er een mondeling akkoord is bereikt, moet er een schrijven worden gestuurd waarin het akkoord wordt bevestigd.
lndien u geen akkoord kunt bereiken over het voorgestelde bedrag en u geen groter bedrag kunt betalen, raden we aan om toch alvast te beginnen met de afbetaling. De schuldeiser wordt hierdoor weliswaar niet gedwongen om de procedure te stoppen, maar hij ziet toch de schuld verminderen wat hem ertoe kan brengen om bepaalde vermijdbare kosten of acties uit te stellen. Bovendien kan dit, mocht de zaak toch voor de rechter komen, worden gezien als bewijs van goede trouw.

.

Merk op dat er bepaalde omstandigheden zijn waarin geen parkeerretributie kan worden opgelegd, ofwel omdat er niet hoeft te worden betaald voor het parkeren, ofwel omdat het parkeergeld vooraf reeds is betaald.

 • De BEWONERSKAART waarmee bewoners hun hoofdvoertuig gratis kunnen parkeren in een bepaalde zone rond hun woning. De kaart moet worden aangevraagd bij de gemeente of bij Parking.Brussel. Het tarief varieert van gemeente tot gemeente. Het is mogelijk om "bewonerskaarten" aan te vragen voor verschillende voertuigen, maar de kosten van een bewonerskaart stijgen naarmate deze voor meer voertuigen wordt aangevraagd.
 • De gewestelijke vrijstellingskaart voor PROFESSIONELEN : deze kan worden bekomen door wie kan aantonen dat hij zich regelmatig binnen het gewestelijke grondgebied moet verplaatsen. Deze vrijstellingskaart kost € 90,00 per maand (d.w.z. € 1.080/jaar) en laat toe om vrij te parkeren in alle gemeenten van het Gewest.
 • De vrijstellingskaart voor THUISZORGVERLENERS : « voor "medisch en paramedisch personeel dat niet-dringende zorgen aan huis verstrekt" (€ 75,00/jaar) en voor "verleners van dringende medische zorgen" (€ 200/jaar, zelfs geldig in rode zones - wat nooit het geval is voor andere vrijstellingskaarten).
 • De vrijstellingskaart voor DEELAUTO’S.
 • De vrijstellingskaart voor PERSONEN MET EEN HANDICAP : deze kaart is gekoppeld aan een persoon en niet aan een voertuig, wat nogal wat problemen oplevert bij controles, aangezien de scan-cars de aanwezigheid van de kaart niet altijd detecteren. Parking.Brussels heeft voor deze personen een aantal oplossingen voorzien. Zo kunnen zij hun voertuig vooraf laten registreren bij de gemeente (door een mail te sturen naar handicap@parking.brussels), de parkeertijd kan worden gemeld via de app 4411 of ze kunnen een speciaal ticket nemen in de parkeerautomaat. Op dit ogenblik is geen van deze formaliteiten verplicht en ze ontslaan de gebruiker ook niet van de verplichting om de kaart op de voorruit te bevestigen, met de neutrale kant zichtbaar en goed in het midden.

4. Betwisting :

EMoet u een parkeerretributie sowieso automatisch betalen?
Ondanks de toenemende digitalisering en automatisering van de procedure zijn er nog steeds problemen mogelijk. Menselijke fouten zijn weliswaar zo goed als uitgesloten, maar hiervoor komen vaak computerfouten, bugs of systeemfouten in de plaats... Een factuur of de aangerekende bijkomende kosten kunnen dus wordt betwist, maar slechts tot op zekere hoogte.

 • • Zolang het dossier nog in behandeling is bij de gemeente (of Parking.Brussels), volstaat een eenvoudige brief om de retributie te betwisten = fase 1 tot 3.
 • • Bij het begin van fase 4 wordt het dossier overhandigd aan een mandataris van de gemeente (gerechtsdeurwaarder, advocaat, enz.). Vanaf dat ogenblik is het raadzaam om de betwisting naar deze mandataris te sturen en zich enkel tot de oorspronkelijke schuldeiser te wenden indien het antwoord van de mandataris onbevredigend is. Let op:
  • Als de gemeente ervoor heeft gekozen om de retributie in te vorderen door middel van een dwangbevel, kan het dwangbevel alleen worden afgeleverd als de schuld waarop het is gebaseerd niet eerder is betwist. Als de schuld wel wordt betwist, kan de gemeente geen beroep doen op het dwangbevel en moet ze naar de rechter stappen (dagvaarding).
  • Na ontvangst van de dagvaarding wordt een datum voor de hoorzitting vastgesteld en heeft het (zo goed als) geen zin om de schuld nog te betwisten bij de schuldeiser. Tenzij de schuldeiser immers schriftelijk bevestigt dat hij de hoorzitting annuleert, zal u hierop moeten verschijnen om uw argumenten aan de rechter voor te leggen.
 • • Eens de uitvoerbare titel (vonnis of dwangbevel) is afgeleverd en aan de bestuurder is betekend, zijn de mogelijkheden om deze aan te vechten beperkt: als er een vonnis is uitgesproken, bestaat de mogelijkheid om binnen de maand in beroep te gaan of bezwaar aan te tekenen, mits aan de voorwaarden voor het beroep en/of bezwaar is voldaan. Als er een dwangbevel werd afgeleverd, kan de bestuurder hiertegen binnen de maand bezwaar aantekenen bij de rechter.
 • • Aan het einde van deze periode van een maand wordt de schuld definitief en kan deze niet meer worden betwist.
Let op: een klein zinnetje in de brieven van Parking.Brussels geeft aan dat u in geval van betwisting toch moet betalen en dat u uw geld dan later terugkrijgt, mocht u in het gelijk worden gesteld. Naar onze mening is deze aanpak in strijd met de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument. Deze wet beschouwt aanmaningsbrieven die door een schuldeiser worden gestuurd naar een schuldenaar die uitdrukkelijk en gemotiveerd heeft te kennen gegeven de schuld te betwisten, immers als "belaging"Art. 3 § 2 9 [1]. Deze wet is ook van toepassing op gemeenten en Parking.Brussels.

In geval van een gemotiveerde betwisting is de schuldeiser in de eerste plaats verplicht om hierop te antwoorden. Als de betwisting blijft bestaan, heeft de schuldeiser geen andere keuze dan de zaak te laten vallen of de zaak voor de rechter te brengen (via een dagvaarding). Dit geldt des te meer voor gemeenten die een beroep doen op het dwangbevel, aangezien dit mechanisme alleen kan worden aangewend in het geval van een niet-betwiste schuld (art. 137bis van de Nieuwe Gemeentewet). Sommige gemeenten werden reeds veroordeeld omdat ze op dit vlak in de fout gingen. We verwijzen bijvoorbeeld naar een vonnis van de Vrederechter van Antwerpen, gewezen op 21/06/2015, of van Waver, gewezen op 09/11/2018.

Kortom, het is niet verboden om de retributie eerst te betalen en deze vervolgens te betwisten, en in de praktijk stellen we vast dat Parking.Brussels de retributie later inderdaad terugbetaalt als de betwisting gegrond blijkt te zijn. Anderzijds blijft het een verkeerde aanpak om gerechtskosten te maken na ontvangst van een betwisting (zolang hierop geen antwoord is gegeven). En als de schuldenaar ondanks het antwoord van de schuldeiser de schuld blijft betwisten, heeft de schuldeiser geen andere keuze dan de zaak via een dagvaarding voor de rechtbank te brengen.

WAT ZIJN MOGELIJKE GRONDEN VOOR EEN BETWISTING ?

 • Ik heb de overtreding niet begaan
  De brieven worden verzonden naar het officiële adres van de persoon op wiens naam de kentekenplaat is geregistreerd bij de DIV. Bij parkeerovertredingen heeft het geen zin om aan te voeren dat iemand anders het voertuig gebruikte op het ogenblik van de overtreding. Vanuit het standpunt van de schuldeiser is de schuld immers niet gekoppeld aan de persoon, maar aan het voertuig. Wel is het mogelijk om nadien gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de persoon die het voertuig gebruikte teneinde de terugbetaling van de retributie te bekomen.
 • Ik heb geen parkeerticket genomen omdat de automaat niet werkte of geen contant geld aanvaardde
  SWeet dat, gelet op de verschillende betaalmiddelen die tot uw beschikking staan (sms - app - abonnement - enz.), een defecte parkeerautomaat geen excuus is om niet te betalen.
 • Het is onmogelijk, ik kon daar op dat moment niet geparkeerd staan.
  Het is altijd mogelijk om de foto’s op te vragen, die bewijzen dat uw voertuig op dat ogenblik op die plaats geparkeerd stond, zelfs wanneer het dossier reeds in handen is van de deurwaarder. Als uw kentekenplaat gekopieerd of gestolen werd, doe dan onmiddellijk aangifte bij de politie en stuur deze naar de gemeente/Parking.Brussels. Vermeld ook argumenten die u kunt bewijzen (bijvoorbeeld: het gaat niet om hetzelfde voertuig).
 • Ik heb een boete gekregen terwijl ik een geldig parkeerbewijs had.
  U moet dit kunnen bewijzen. Stuur de bewonerskaart, het parkeerticket of de sms naar de schuldeiser en probeer uit te zoeken wat er gebeurd is. Stuur het bewijs op, vraag om foto’s en controleer de zone waar u geparkeerd stond.
 • Ik heb een boete gekregen terwijl ik over een kaart voor personen et een handicap of een vrijstellingskaart beschik.
  Helaas is dit heel goed mogelijk en komt het vaak voor. Het probleem is dat de scan-cars deze kaarten niet kunnen detecteren. Er worden verschillende oplossingen overwogen door de gemeenten/Parking.Brussels om hieraan te verhelpen, maar voorlopig moet de retributie in voorkomend nog betwist worden.
 • Ik heb de toegestane parkeertijd slechts met enkele minuten overschreden.
  We weten niet hoeveel speling de gemeenten toestaan bij overschrijding van de parkeertijd, maar we gaan ervan uit dat hiermee rekening wordt gehouden. Weet dat de pijl van de blauwe schijf op het streepje gezet moet worden, dat volgt op het streepje van het tijdstip van aankomst. Als je om 14.10 uur aankomt, moet de pijl 14.30 uur aanwijzen. Als u om 17.31 uur aankomt, moet de parkeerschijf 18.00 uur aanwijzen (artikel 27.1.2. van de Wegcode).
 • De brieven zijn naar het verkeerde adres gestuurd.
  Het adres wordt gecontroleerd op het ogenblik dat het dossier wordt geopend, en vervolgens nogmaals op het ogenblik van de dagvaarding of de uitvaardiging van het dwangbevel. Vervolgens wordt het adres nog eens gecontroleerd in de gerechtelijke fase, namelijk voor elke handeling van de gerechtsdeurwaarder (betekening, beslag, enz.). Als u in de tussentijd bent verhuisd, is het aan u om uw schuldeisers hiervan op de hoogte te brengen en/of ervoor te zorgen dat de post wordt doorgestuurd. Als de schuldeiser of zijn vertegenwoordiger op de hoogte was of had moeten zijn van uw adreswijziging, kunt u de aangerekende kosten betwisten.
 • Ik heb de brieven niet ontvangen.
  Helaas komen brieven soms niet aan. De schuldeiser is alleen verplicht om de brief te versturen, en hoeft zich er niet van te vergewissen dat deze wel degelijke werd ontvangen. Als u merkt dat meerdere brieven naar uw adres zijn verzonden en u deze niet hebt ontvangen, aarzel dan niet om hiervan een kopie te vragen om te controleren of de adresgegevens geen fout bevatten. Als u dit niet kunt aantonen, heeft het geen zin om de kosten te betwisten.
 • Er worden andere kosten in rekening gebracht dan de kosten voorzien in de ordonnantie.
  Zolang er geen uitvoerbare titel (vonnis of dwangbevel) is afgeleverd, zijn de enige bijkomende kosten die u mogen worden aangerekend de 2 aanmaningen van € 15,-. . Er mogen geen administratie- of deurwaarderskosten worden gevorderd. Pas nadat de uitvoerbare titel is afgeleverd, zal de deurwaarder u kosten in rekening brengen voor elke actie die hij onderneemt. Houd er echter rekening mee dat in het stadium van de dagvaarding de hoofdsom vermeerderd wordt met extra kosten, afhankelijk van het ogenblik waarop u overgaat tot betaling. Dit kunnen alleen de volgende kosten zijn: dagvaardingskosten, 1/4 of de gehele rechtsplegingsvergoeding, griffierechten en bijdrage aan het begrotingsfonds juridische tweedelijnsbijstand.
Tips om de retributie te betwisten
Het verdient de voorkeur om de betwisting schriftelijk in te dienen zodat de datum van de betwisting kan worden bewezen. Een eenvoudige email volstaat om de datum van verzending te bewijzen en is bovendien gratis. U kunt uw betwisting ook telefonisch melden, maar het is in dat geval raadzaam om hierop een schriftelijke reactie te vragen of uw standpunt in een daarop volgende mail uiteen te zetten. Hetzelfde geldt als de klacht aan het loket wordt ingediend.
Hoe sneller u uw betwisting kenbaar maakt, hoe beter..
In normale omstandigheden beantwoordt Parking.Brussels binnenkomende mails binnen 0 tot 3 werkdagen. Deze termijn kan oplopen tijdens drukke periodes. Aan de telefoon bedraagt de gemiddelde wachttijd minder dan twee minuten en dat is al enkele maanden zo. (volgens een lokaal contact in december 2022).
Als het antwoord op uw betwisting ontoereikend lijkt of u geen voldoening geeft, kunt u zich wenden tot de Brusselse Ombudsman (behalve in gemeenten met een eigen ombudsman, zoals Elsene, Schaarbeek en Sint-Lambrechts-Woluwe).
Betaal altijd et bedrag dat niet wordt betwist. Een schuldeiser zal immers twee keer nadenken alvorens kosten te maken voor een betwiste schuld waarvan hij de hoofdsom reeds heeft geïnd.

[1de punt van de wet van 20/12/2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument.

Agenda

 • Event Steunpunt
 • Event partner
 • Opleiding

Nieuwsbrief