Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info & Tools

Bescherming van geld op een bankrekening (AUGUSTUS 2014)

Is het loon beschermd in geval van bankbeslag?

Ja, sinds 1 januari 2007 (K.B. van 4 juli 2006) is de in de artikelen 1409, 1409 bis en 1410 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde bescherming tegen beslag en overdracht uitgebreid tot bedragen die op een bankrekening zijn gestort.

Voorheen verviel de bescherming van de artikelen 1409 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek wanneer het beschermde bedrag (bijvoorbeeld het loon) op een bankrekening werd gestort.

Wanneer het loon op een bankrekening werd gestort, verloor het immers zijn specifieke karakter en kreeg het hetzelfde statuut als de andere tegoeden op de rekening. Bijgevolg kon een schuldenaar in geval van derdenbeslag op bankrekening zonder enige beperking van zijn volledige inkomen worden beroofd.

De wet van 14 juni 2004, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 2 juli 2004, heeft een einde gemaakt aan deze situatie.

De wet heeft in het Gerechtelijk Wetboek de artikelen 1411 bis, 1411 ter en 1411 quater en de volgende beginselen ingevoerd:

1) De bescherming waarin de artikelen 1409 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek voorzien, is van toepassing op bedragen die op een bankrekening zijn gestort:

In geval van bankbeslag of overdracht kan de schuldenaar met alle rechtsmiddelen bewijzen dat de bedragen op deze zichtrekening beschermde bedragen zijn overeenkomstig de artikelen 1409, 1409 bis en 1410 van het Gerechtelijk Wetboek.

Om de toepassing van dit systeem te vergemakkelijken heeft de wetgever twee maatregelen genomen:

  • Er is een weerlegbaar rechtsvermoeden gecreëerd volgens hetwelk bedragen die door de werkgever van de schuldenaar op een zichtrekening van de schuldenaar zijn gestort, overeenkomstig artikel 1409, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek gedeeltelijk onbeslagbaar of onoverdraagbaar zijn. Dit vermoeden geldt alleen voor de relaties tussen de schuldenaar en zijn schuldeisers.
  • Verder is voorzien in een coderingssysteem dat ervoor moet zorgen dat de beschermde bedragen op een zichtrekening onmiddellijk identificeerbaar zijn. De opdrachtgever van een storting op een zichtrekening van een bedrag zoals bedoeld in de artikelen 1409 en 1410, §§ 1, 2 tot en met 8, en 2 van het Gerechtelijk Wetboek is verplicht de code mee te delen aan zijn financiële instelling, die deze op haar beurt meedeelt aan de kredietinstelling waarbij deze zichtrekening is geopend.

2) Toekenning van een code aan beschermde inkomens:

De debiteur van een beschermd inkomen (werkloosheidsfondsen, kinderbijslagfondsen, ziekenfondsen, werkgevers enz.) moet op straffe van een boete een code toekennen aan het inkomen en deze code aan de bank meedelen wanneer het betreffende bedrag op de bankrekening wordt gestort.
Het doel van deze code is het inkomen te identificeren en te zorgen voor een doeltreffende bescherming in geval van beslag.

Het koninklijk besluit van 4 juli 2006 regelt de details van deze traceerbaarheid (vaststelling van de codes, enz.).

Bovendien heeft de begunstigde van de bescherming steeds de mogelijkheid om met alle rechtsmiddelen te bewijzen dat de op zijn zichtrekening gecrediteerde inkomsten inderdaad beschermde inkomsten zijn, zelfs indien de code niet wordt vermeld.

3) Duur van de bescherming:

De bescherming geldt in principe voor een periode van 30 dagen te tellen vanaf de storting, tenzij het gaat om een forfaitair bedrag dat overeenkomt met bedragen die over een langere periode verschuldigd zijn (bijvoorbeeld vakantiegeld, eindejaarsuitkering, ontslagvergoeding).

4) Proportionele berekening:

Wanneer het beslag in de loop van de maand plaatsvindt, wordt de berekening van het voor beslag vatbare of overdraagbare gedeelte verricht a rato van het aantal dagen dat volgt op de betaling en voorafgaat aan het beslag.

5) De afrekening:

De afrekening wordt gemaakt door de deurwaarder of door de schuldeiser (bijvoorbeeld de belastingdienst). In alle gevallen moet deze afrekening per aangetekend schrijven worden toegezonden aan de beslagen schuldenaar, die binnen de 5 dagen zijn opmerkingen kan overmaken door middel van het standaard antwoordformulier (waarvan het model eveneens bij koninklijk besluit zal moeten worden vastgesteld) dat bij de afrekening zal worden gevoegd.

Elke betwisting zal door de beslagrechter worden onderzocht, die vervolgens een beslissing neemt waartegen geen beroep of verzet mogelijk is.

Controle van de afrekening in geval van beslag op een zichtrekening
U kan dit rekenprogramma gebruiken om de door de deurwaarder (of de bank) toegezonden afrekening in geval van beslag op een zichtrekening te controleren.
.

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief