Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info & Tools

Voorbeeld van een goede bemiddelingspraktijk : Aanvragen van een onbeperkt uitstel van invordering (JUNI 2023)

Minnelijke schuldbemiddeling is geen exacte wetenschap. Schuldbemiddelaars moeten hun onderhandelingstechnieken vaak aanpassen aan de schuldeiser, of zelfs aan de tussenpersoon met wie ze te maken hebben, om te onderhandelen over de kwijtschelding van bepaalde kosten of om voordeligere betalingsvoorwaarden te bekomen voor de gebruiker.

We nodigden onlangs de minnelijke schuldbemiddelaars van Brussel uit op een (virtuele) bijeenkomst. Bedoeling was om voorbeelden van succesvolle onderhandelingen voor te stellen en GOEDE PRAKTIJKEN in de minnelijke schuldbemiddeling uit te wisselen rond de thema van Aanvragen van een onbeperkt uitstel van invordering

DE CONTEXT

Tot voor enkele jaren waren de procedures voor de invordering van schulden aan de overheid gespreid over de verschillende administraties (Ontvanger der Belastingen, Ontvanger der Penale Boeten, DAVO, enz.) die elk hun eigen regels hanteerden. Nu streeft de FOD Financiën ernaar om alle invorderingen onder te brengen bij één enkele dienst, de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering (AAII). Deze centralisatie moet ervoor zorgen dat de schuldenaar één enkel aanspreekpunt heeft voor al zijn schulden aan de overheid, en dat deze laatste een totaalbeeld krijgt van de schuldensituatie zodat ze haar actie hier zo goed mogelijk kan op afstemmen.

Om een gelijke behandeling van alle schuldenaars en een consequente werking van de administratie te garanderen, heeft de FOD een reeks vrij strikte procedures ingevoerd voor het toekennen van betalingstermijnen en -faciliteiten. Zo kan het Team Invordering bijvoorbeeld geen afbetalingsplan van meer dan 1 jaar toestaan, tenzij de persoon in kwestie een Administratieve Schuldregeling (ASR) aanvraagt, waardoor het afbetalingsplan over maximaal 5 jaar kan lopen. Meer informatie over de procedures van de FOD Financiën voor het toekennen van betalingsfaciliteiten vindt u in dit artikel HOE ONDERHANDELEN MET DE FOD FINANCIËN.

Een van de procedures betreft het Onbeperkt Uitstel van Invordering, een buitengewone maatregel die sinds 2007 bestaat en waarbij de FOD, in bepaalde omstandigheden, afziet van de invordering van verschuldigde bedragen onder een voorwaarde die zij naar eigen goeddunken bepaalt (deze voorwaarde bestaat er vaak in dat een deel van het bedrag binnen een afgesproken termijn moet worden betaald).

DE FEITEN

In juni 2020 wendde een dame zich tot de dienst schuldbemiddeling nadat de FOD beslag had gelegd op haar inkomen vanwege een belastingschuld van € 18.000,00. Deze schuld had betrekking op de aanslagjaren 2010 tot 2016, een periode tijdens dewelke zij gehuwd was zonder huwelijkscontract (dus onder het stelsel van gemeenschap van goederen) met een zelfstandige. Het echtpaar deed in die periode geen belastingaangifte.

Het loonbeslag, waardoor de FOD reeds beslag had kunnen leggen op het vakantiegeld, bedroeg ongeveer € 350,00 per maand en bracht de getroffene in financiële moeilijkheden. Bovendien achtte ze zichzelf niet verantwoordelijk voor de hele schuld, omdat die grotendeels haar ex-man betrof, van wie ze in 2019 was gescheiden.

DE ONDERHANDELING

Het onbeperkt uitstel maakt het mogelijk om de staking te bekomen van de invordering van een deel van de schuld aan de FOD. Deze schuldkwijtschelding is echter onderworpen aan verschillende voorwaarden :

  • Ten eerste mogen er geen andere schulden zijn bij andere schuldeisers. Als dat wel het geval is, is een CSR of een faillissement meer aangewezen. Het onbeperkt uitstel is verder van toepassing op alle schulden die door de FOD worden ingevorderd, met uitzondering van strafrechtelijke boetes of achterstallige onderhoudsgelden.
  • De schuldenaar moet ’ongelukkig en te goeder trouw’ zijn, wat aan de beoordeling van de directeur van het Regionaal Invorderingscentrum wordt overgelaten. Het begrip is niettemin vrij beperkend. Het klassieke geval is dat van de ex-echtgeno(o)t(e) die de schulden van zijn of haar voormalige echtgeno(o)t(e) moet overnemen vanwege het huwelijkscontract en die hiervoor niet over de nodige middelen beschikt.
  • Het onbeperkt uitstel is niet gratis en impliceert een tegenprestatie, vaak van financiële aard.
  • Het onbeperkt uitstel moet aangevraagd worden middels een formulier dat aangetekend moet worden verzonden. Op dat formulier moet een aanzienlijke hoeveelheid informatie worden verstrekt over het vermogen van de schuldenaar. Het onbeperkt uitstel betreft immers een gunst vanwege de overheid die hiervoor eist dat de aanvrager open kaart speelt.

Aangezien mevrouw aan alle voorwaarden voldeed, diende de schuldbemiddelaar in september 2020 een aanvraag tot onbeperkt uitstel in. Als tegenprestatie stelde hij voor om het beslag te beperken tot € 150,00 per maand totdat een totaal bedrag van € 4.000,00 was bereikt, wat haar geschatte aandeel in de belastingschuld was.

HET RESULTAAT

De FOD schortte het beslag de eerstvolgende maand op en voerde een solvabiliteitsonderzoek uit om de verklaringen van mevrouw te controleren. In april 2021 kende de FOD uiteindelijk het onbeperkt uitstel toe en ging tevens akkoord met de hervatting van het beslag voor een bedrag van € 150,00 per maand tot het totaal bedrag van € 4.000,00 bereikt was.

(enkel in het Frans)

Opgelet: de FOD heeft de cliënte er wel op gewezen dat ze zich het recht voorbehield om eventuele belastingteruggaven die tijdens de looptijd van het afbetalingsplan zouden verschuldigd zijn, in te houden en toe te rekenen aan de betaling van het aandeel van haar ex-echtgenoot.

CONCLUSIE

Het onbeperkt uitstel is weinig bekend bij het grote publiek. Het betreft louter een gunst die door de fiscus wordt toegekend en het is onderworpen aan vrij strikte voorwaarden. Anderzijds gaat het om een echte kwijtschelding van schulden die heel nuttig kan zijn om sommige mensen sneller weer in een stabielere financiële situatie te krijgen.

Het onbeperkt uitstel is zeker een ’goede tip’ en schuldbemiddelaars doen er goed aan deze piste te onderzoeken in situaties waarin de voornaamste schuldeiser de overheid is.

Merk op dat tegen de beslissing van de directeur van het Regionaal Invorderingscentrum, die binnen de zes maanden na de aanvraag moet worden genomen, binnen een maand na ontvangst beroep kan worden aangetekend bij de Beroepscommissie “Onbeperkt uitstel van de invordering”.

NUTTIGE DOCUMENTEN

Het aanvraagformulier van uitstel (Enkel in het Frans) : Word - 162 kB

Klik HIER om terug te keren naar het verslag van de Ronde Tafel van 01/06/2023

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief